Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Ղեկավարություն » Ռեկտորատ

Ռեկտորատ

Նամակ գրել Տպել PDF

ԵՊԼՀ ռեկտորատի կանոնակարգ

 

Հատվածներ համալսարանի կանոնադրությունից

  

 1. Ռեկտորատը համալսարանի ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է, որը համալսարանի խորհրդի և գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածներում, իր կանոնակարգով սահմանված լիազորությունների սահմաններում, քննարկում է համալսարանի գործունեությանը վերաբերող հարցեր:
 2. Ռեկտորատի կազմի մեջ մտնում են համալսարանի ռեկտորը, պրոռեկտորները, համալսարանի գիտական քարտուղարը, ֆակուլտետների դեկանները, գիտական և ուսումնական վարչությունների (կամ մասերի) ղեկավարները: 
 3. Համալսարանի ընթացիկ ղեկավարումն իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է գործադիր մարմինը` համալսարանի ռեկտորը, որն ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված բաց մրցույթի կարգով` համալսարանի խորհրդում, գաղտնի քվեարկությամբ, 5 տարի ժամկետով: Համալսարանի ռեկտոր կարող է ընտրվել գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձ, գիտությունների դոկտորի աստիճան և պրոֆեսորի գիտական կոչում ունեցող անձը: Նույն անձը չի կարող ավելի քան 2 անգամ անընդմեջ ընտրվել ռեկտորի պաշտոնում: Ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատում է հիմնադիրը: Արդյունքներն անվավեր ճանաչվելու դեպքում, համաձայն գործող կարգի, նշանակվում է ռեկտորի նոր ընտրություն: Եթե նույն թեկնածուն ընտրություններում հավաքում է խորհրդի անդամների ձայների առնվազն երկու երրորդը, ապա հիմնադիրը հաստատում է խորհրդի որոշումը:Համալսարանի ռեկտորի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են օրենքով սահմանված կարգով

 

 


  ԵՊԼՀ ռեկտորատի նիստը ղեկավարում է համալսարանի ռեկտոր տկն Գ. Գասպարյանը:


  Անդամներն են`

                    
  Ռեկտորի աշխատակազմի ղեկավար Հ. Սահակյան
  Ֆինանսատնտեսական հարցերով պրոռեկտոր Ա. Ավագյան 
  Գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր Լ. Ֆլջյան
  Ուսումնական գծով պրոռեկտոր
  Բ. Մարգարյան
  ՈՒսանողության, երիտասարդության և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Ց. Ակոպյան
  Գիտքարտուղարի ժ/պ Հ. Փիլավջյան
  Իրավաբանական բաժնի ղեկավար
  Ն. Ներսիսյան
  Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և համակարգման բաժնի ղեկավար   Ա. Եղիազարյան
  ԹՄՀ ֆակուլտետի դեկան Հ.Ճանճապանյան
  ՕԼ ֆակուլտետի դեկան
  Ի. Մադոյան 
  ՌՕԼՄՀ ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ
  Ն. Տատկալո
  Հեռակա ուսուցման բաժնի ղեկավար
  Ս. Մարգարյան
  Գլխավոր հաշվապահ Շ. Ներսիսյան
  Արհմիության նախագահ Խ. Թևոսյան
  Ուսխորհրդի նախագահ Հ. Ներսիսյան

                                                      
   
  ԲաններԲաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ
  Բաններ