Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կրթական համակարգ » Կրեդիտային համակարգ

Կրեդիտային համակարգ

Նամակ գրել Տպել PDF
 
Պատմական ակնարկ 
 
2005թ. մայիսի 19-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարը ստորագրեց Բոլոնիայի անդամ երկրների կրթության նախարարների Բերգեն Կոմյունիկեն և Հայաստանը պաշտոնապես միացավ Բոլոնիայի գործընթացին: Մեր հանրապետությունը ստանձնեց մինչև 2010թ. ավարտել Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական սկզբունքների իրականացումն ըստ գործողությունների առանձին ուղղությունների և մասը դառնալ կազմավորվող Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի (ԵԲԿՏ):
ԵԲԿՏ գաղափարը սկիզբ է առել դեռևս Սորբոնյան դեկլարացիայից /1998թ. մայիսի 25/, որի առանցքային նպատակն էր պարարտ հող պատրաստել տարբեր երկրների կրթական համակարգերի միասնականության և ընդհանրության համար: Վերոգրյալ գործընթացի արդյունքում առավել մատչելի կդառնար ուսանողների շարժունակությունը, կբարձրանար եվրոպական բարձրագույն կրթության մրցունակությունը և գրավչությունը:
Վերոգրյալ խնդիրների իրագործման նպատակով էր, որ 1999թ. հունիսի 19-ին ընդունվեց Բոլոնիայի հռչակագիրը, որը ստորագրող երկրները պարտավորություն ստանձնեցին վերակառուցել և մերձեցնել իրենց բարձրագույն կրթության համակարգերը` ձգտելով ԵԲԿՏ հիմնական նպատակների իրականացմանը:
22.12.2005թ. ՀՀ կառավարությունը հաստատել է «ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» որոշումը: Այս որոշման ընդունումից հետո սկսեցին ձեռնարկվել բարձրագույն կրթության` կրեդիտային համակարգով կազմակերպման ուղղությամբ: Համաձայն վերոգրյալ որոշման 2005-2006 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակից կրեդիտային համակարգը կրթափորձի կարգով սկսվեց կիրառվել Հայաստանի Հանրապետության 6 բուհերում, որոնց շարքում էր նաև մեր համալսարանը:
Արդեն 2006թ. նոյեմբեր ամսին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշմամբ հաստատվեց ՙԲոլոնիայի գործընթացի սկզբունքների ժամանակացույցը՚, որտեղ իսկ ճշգրտվեցին մեր երկրի համար առաջնահերթ խնդիրներն ու անելիքները:
 
Բոլոնիայի գործընթացը ԵրՊԼՀ-ում 
 
2005-2006 ուսումնական տարում, երբ 22.12.2005թ. ՀՀ կառավարությունը հաստատեց ՙՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին՚ որոշումը, ՀՀ 6 փորձառու ԲՈՒՀեր, որոնց շարքում էր նաև ԵրՊԼՀ-ն, հանձնարարական ստացան 2005-2006 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակից կրեդիտային համակարգը կրթափորձի կարգով կիրառել ուսումնական գործընթացում:
Այդ ժամանակից ի վեր ԵրՊԼՀ-ն իրականացրել է հետևյալ քայլերը. 
 
Ուսումնական գործընթացը կրեդիտային համակարգով
 
Բոլոնիայի հռչակագրի դրույթների համաձայն` մինչև 2010թ. նախատեսված է բարձրագույն մասնագիտական կրթության ընդհանուր եվրոպական տարածքի ստեղծում, որի հիմնական բաղադրիչներից մեկը պետք է հանդիսանա կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը (European Credit Transfer System-ECTS)` որպես բուհերում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և կիրառման հիմնական մոտեցում:
Ակադեմիական (ուսումնական) կրեդիտների համակարգն ուսումնական գործընթացի կազմակերպման համակարգված ամբողջություն է, որի առանձին բաղադրիչներին հաջող յուրացումից հետո տրվում են ակադեմիական կրեդիտներ, որոնք և կուտակվում են ամբողջ ուսումնական գործընթացի ընթացքում:
Բարձրագույն կրթության ուսումնական գործընթացում կրեդիտի` իբրև ուսումնական ծանրաբեռնվածության միավորի բաշխումը հիմնված է տարբեր հասկացությունների վրա` ներառյալ լսարանային ժամերը, արտալսարանային ժամերը, գրավոր աշխատանքները, թեստերը, մոդուլային գրավորներն և այլն:
Կրեդիտային համակարգը ներմուծվել է անցյալ դարի 30-ականներին ԱՄՆ-ի կրթական համակարգում: Եվրոպայում կրեդիտային համակարգը ստացել է լայն տարածում, հատկապես վերջին տասնամյակում ECTS-ի` կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի ստեղծման հետ: Կրեդիտային համակարգի ներդրումը հանգեցնում է հաշվառման ձևերի փոփոխության և կիսամյակների ընթացքում ուսանողների ուսումնական հաջողությունների ճանաչման: Կրեդիտների կիրառմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացքում ճշգրիտ կերպով որոշվում է կրեդիտների նվազագույն քանակը, որն անհրաժեշտ է որակավորման այս կամ այն աստիճան ձեռք բերելու, ուսումնական առարկաների և մոդուլների բովանդակությունը սահմանելու, պարտադիր և ընտրովի դասընթացների ցանկը կազմելու, ամեն մի առարկայի կրեդիտային արժեքը որոշելու և այլ նպատակների համար: Կրեդիտային համակարգի կիրառման ընթացքում բացակայում են ՙքարացած՚ ուսումնական պլանները, պարտադիր կազմավորված ուսումնական խմբերն ու հոսքերը:
Կրեդիտային համակարգն առավելություններ ունի ուսուցման հաստատագրված ժամանակահատվածների և կարծր ուսումնական պլանների վրա հիմնված ավանդական համակարգի հանդեպ: Շնորհիվ կրեդիտային համակարգի և մոդուլային սկզբունքի կիրառման` ստեղծվում են ուսումնական պլաններ և ծրագրեր, որոնք հարմարեցված են աշխատաշուկայի արագ փոփոխվող պահանջներին և զարգացման ժամանակակից միտումներին: ECTS-ի կիրառումը մեծացնում է ուսանողի դերն ու մասնակցությունը սեփական ուսման պլանավորման մեջ: Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ուսումնական ծրագրերը առավելագույնս համապատասխանեցնել անհատական կարողություններին, հետաքրքրություններին և ուսման ընտրված տևողությանը:
 
 
Փոխատեղման արդյունքներն ըստ տարիների

2008-2009 ուս.տարի
Օտար լեզուների ֆակուլտետ
 
Ուսման վարձի փոխհատուցման ցուցակներ
 
 
 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ