Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Օտար լեզուների Ֆակուլտետ » 2011թ. Ընդունելություն » 031100 Լեզվաբանություն » 031101 Լեզվաբանություն / անգլերեն

For students

2011 Բակալավրիատ 031101 Լեզվաբանություն / անգլերեն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2011
Ֆակուլտետ 01 Օտար լեզուների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն 031100 Լեզվաբանություն
Մասնագիտացում 031101 Լեզվաբանություն / Անգլերեն
Խմբեր Օ1101լա, Օ1102լա, Օ1103լա, Օ1104լա


Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը Դասընթացն իրականացնող ամբիոն կամ ստորաբաժանում
1.01.06.01 Հայոց լեզու 1 1 4 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 1 1 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոնական լեզվաբ 
1.01.03.01 Անգլերենի քերականություն 1 1 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերականության
1.01.03.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 1 1 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերականության
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 1 1 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.02.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.02.03 Բարոյագիտություն 1 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկո"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.02.05 Կրոնի պատմություն 1 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկո"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.07.01 Ինֆորմատիկա 1 2 Պ 1.01.07 Մանկ. և լեզ. Մեթոդիակայի
1.02.02.02 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 1 2 Ը 1.02.02 "Յունեսկո"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակ.
1.01.06.01 Հայոց լեզու 2 2 4 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 2 2 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոնական լեզվաբ 
1.01.01.05 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 1 2 4 Պ/Ը 1.01.01 Ֆրանսերենի
1.01.02.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 1 2 4 Պ/Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.03.01 Անգլերենի քերականություն 2 2 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերականության
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 2 2 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 1 2 4 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.02.02.04 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկո"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.01.01 Լեզվաբանության ներածություն 2 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.02.02.09 Ազգային մշակույթ 2 2 Ը 1.02.02 "Յունեսկո"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.03.03 Հին լեզուներ / գոթերեն 2 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերականության
1.01.03.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 2 2 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերականության
1.01.09.01 Արտակարգ իրավիճակներ 2 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակ.
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակ.
1.01.06.01 Հայոց լեզու 3 3 4 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.01.05 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 2 3 4 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.01.02.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 2 3 4 Պ/Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 3 3 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 2 3 4 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.01.08.01 3-րդ օտար լեզու / կորերենեն 1 3 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 1 3 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / հունարեն 1 3 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.02.02.06 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.03.06 Ներածական դասընթաց մասնագիտական լեզվից 3 3 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 3 3 2 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոնական լեզվաբ 
1.01.03.01 Անգլերենի քերականություն 3 3 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.03.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 3 3 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.06 Անգլերենի գրավոր խոսք 1 3 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակ.
1.01.01.05 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 3 4 6 Պ/Ը 1.01.01 Ֆրանսերենի
1.01.02.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 3 4 6 Պ/Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 3 4 6 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.01.03.01 Անգլերենի քերականություն 4 4 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 4 4 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.08.01 3-րդ օտար լեզու / կորերենեն 2 4 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 2 4 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / հունարեն 2 4 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.07.02 Մանկավարժություն 4 3 Պ 1.01.07 Մանկ. Լեզ. Դաս. Մեթոդ.
1.02.02.07 Ուսումնասիրվող երկրի քաղկրթություն 4 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.06.01 Հայոց լեզու 4 4 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.03.04 Ժամանակ. անգլերենի տեսական հնչյունաբան. 4 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.06 Անգլերենի գրավոր խոսք 2 4 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակ.
1.01.01.05 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 4 5 6 Պ/Ը 1.01.01 Ֆրանսերենի
1.01.02.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 4 5 6 Պ/Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 4 5 6 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.01.03.01 Անգլերենի քերականություն 5 5 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.08.01 3-րդ օտար լեզու / կորերենեն 3 5 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 3 5 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / հունարեն 3 5 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 1 5 3 Պ 1.03.02 Գրականագիտության
1.01.04.03 Անգլերենի բառագիտություն 5 3 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.01.02 Տրամաբանություն 5 2 Ը 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.02.02.08 Տնտեսագիտություն 5 2 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 5 5 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 1 5 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.06 Անգլերենի գրավոր խոսք 3 5 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.01.05 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 5 6 8 Պ/Ը 1.01.01 Ֆրանսերենի
1.01.02.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 5 6 8 Պ/Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 5 6 8 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 6 6 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.08.01 3-րդ օտար լեզու / կորերենեն 4 6 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 4 6 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / հունարեն 4 6 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.03.05 Անգլերենի տեսական քերականություն 6 3 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 2 6 2 Պ 1.03.02 Գրականագիտության
1.02.01.03 Ընդհանուր լեզվաբանություն 1 6 2 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.01.04.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 2 6 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.06 Անգլերենի գրավոր խոսք 4 6 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.08 Կուրսային աշխատանք / անգլերեն 6 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.01.05 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 6 7 8 Պ/Ը 1.01.01 Ֆրանսերենի
1.01.02.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 6 7 8 Պ/Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 6 7 8 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.01.08.01 3-րդ օտար լեզու / կորերենեն 5 7 6 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 5 7 6 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / հունարեն 5 7 6 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 7 7 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.01.03 Ընդհանուր լեզվաբանություն 2 7 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.01.04.04 Անգլերենի ոճաբանություն 7 3 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 3 7 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.06 Անգլերենի գրավոր խոսք 5 7 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.09 Արտադրական պրակտիկա 8 12 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.10 Բակալավրական թեզի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.11 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.12 Ամփոփիչ գրավոր ատեստավորում 8 9 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ