2012 Բակալավրիատ 031302 մանկավարժություն / ֆրանսերեն

Տպել
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Օտար լեզուների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն 031300 Օտար լեզու և գրականություն 
Մասնագիտացում 031302 մանկավարժություն / ֆրանսերեն 
Խմբեր  

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
1.02.04.01 Հայոց լեզու 1 1 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 1 1 4 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 1 1 4 Պ
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 1 1 4 Պ
1.02.01.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ
1.02.01.08 Կրոնի պատմություն 1 3 Ը
1.02.01.09 Բարոյագիտություն 1 3 Ը
1.04.01.01 Ինֆորմատիկա 1 2 Պ
1.01.05.07 Հին լեզուներ / լատիներեն 1 2 Պ
1.01.03.06 Ֆրանսերենի հնչյունաբանություն 1 1 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 1 1 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ
1.03.03.02 Արտակարգ իրավիճակներ 1 0 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 2 2 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 2 2 4 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 1 2 4 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 2 2 4 Պ
1.02.01.02 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ
1.02.03.03 Լեզվաբանության ներածություն 2 3 Պ
1.02.01.06 Ազգային մշակույթ 2 2 Ը
1.02.01.07 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 2 2 Ը
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 2 2 2 Պ
1.01.03.06 Ֆրանսերենի հնչյունաբանություն 2 2 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 2 2 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 3 3 4 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 2 3 4 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 3 3 4 Պ
1.02.01.03 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Պ
1.01.03.13 Ներածական դասընթաց մասնագի. լեզվից / ֆրանսերեն 3 3 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 3 3 2 Պ
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 3 3 2 Պ
1.01.03.06 Ֆրանսերենի հնչյունաբանություն 3 3 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 3 3 2 Պ
1.01.06.01 Ընդհանուր մանկավարժություն 1 3 2 Պ
1.01.06.06 Ընդհանուր հոգեբանություն 3 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 3 4 6 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 4 4 4 Պ
1.02.01.05 Ուսումնասիրվող երկրի քաղկրթություն 4 3 Պ
1.01.06.01 Ընդհանուր մանկավարժություն 2 4 3 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 4 4 2 Պ
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 4 4 2 Պ
1.01.03.06 Ֆրանսերենի հնչյունաբանություն 4 4 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 4 4 2 Պ
1.01.03.09 Ժամանակ. ֆրանսերենի տեսական հնչյունաբ. 4 2 Պ
1.01.06.12 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / հոգեբանություն 1 4 2 Պ
1.01.06.13 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / հոգեբանություն 2 4 2 Պ/Ը
1.01.06.18 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / մանկավարժ. 1 4 2 Պ/Ը
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 4 5 6 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 5 5 4 Պ
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 1 5 3 Պ
1.01.03.10 Ֆրանսերենի բառագիտություն 5 3 Պ
1.02.01.10 Տնտեսագիտություն 5 2 Ը
1.02.01.11 Տրամաբանություն 5 2 Ը
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 5 5 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 5 5 2 Պ
1.01.03.08 Ֆրանսերենի գործնական թարգմանություն 1 5 2 Պ
1.01.06.01 Ընդհանուր մանկավարժություն 3 5 2 Պ
1.01.06.19 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / մանկավարժ. 2 5 2 Պ/Ը
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 5 6 8 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 6 6 4 Պ
1.01.03.11 Ֆրանսերենի տեսական քերականություն 6 3 Պ
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 2 6 2 Պ
1.03.02.02 Հայ գրականություն 6 2 Պ
1.02.03.08 Ընդհանուր լեզվաբանություն 6 2 Պ
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 6 6 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 6 6 2 Պ
1.01.03.14 Կուրսային աշխատանք / ֆրանսերեն 6 2 Պ
1.01.03.15 Կամընտրական առարկա լեզվից / ֆրանսերեն 1 6 2 Ը
1.01.03.16 Կամընտրական առարկա լեզվից / ֆրանսերեն 2 6 2 Ը
1.01.06.02 Լեզուների դասավանդման մեթեդիկա 1 6 2 Պ
1.01.06.20 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / մանկավարժ. 3 6 1 Պ/Ը
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 6 7 8 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 7 7 6 Պ
1.02.03.09 Հաղորդակցության տեսություն և հոգելեզվաբանություն 7 3 Պ
1.01.03.12 Ֆրանսերենի ոճաբանություն 7 3 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 7 7 2 Պ
1.01.03.08 Ֆրանսերենի գործնական թարգմանություն 2 7 2 Պ
1.01.06.02 Լեզուների դասավանդման մեթեդիկա 2 7 2 Պ
1.01.06.21 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / մանկավարժ. 4 7 2 Պ/Ը
1.01.06.16 Պրակտիկա 8 12 Պ
1.01.06.23 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը
1.01.06.24 Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը
1.01.06.25 Ամփոփիչ ատեստ. Մասնագիտ. լեզվի տեսությունից 8 9 Պ