Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Օտար լեզուների Ֆակուլտետ » 2011թ. Ընդունելություն » 031100 Լեզվաբանություն » 031103 Լեզվաբանություն / գերմաներեն

For students

2011 Բակալավրիատ 031103 Լեզվաբանություն /գերմաներեն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2011
Ֆակուլտետ 01 Օտար լեզուների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն 031100 Լեզվաբանություն
Մասնագիտացում 031103 Լեզվաբանություն / գերմաներեն
Խմբեր Օ1101լգ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը Դասընթացն իրականացնող ամբիոն կամ ստորաբաժանում
1.01.02.02 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 1 1 6 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.06.01 Հայոց լեզու 1 1 4 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 1 1 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ 
1.01.02.03 Գործնական գերմաներենի քերականություն 1 1 4 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.02.02.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.02.03 Բարոյագիտություն 1 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.02.05 Կրոնի պատմություն 1 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.07.01 Ինֆորմատիկա 1 2 Պ 1.01.07 Մանկ. Լեզ. Դաս. Մեթոդ.
1.02.02.02 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 1 2 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.02.04 Գործնական գերմաներենի հնչյունաբանություն 1 1 2 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.09.01 Արտակարգ իրավիճակներ 1 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.02.02 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 2 2 6 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.06.01 Հայոց լեզու 2 2 4 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 2 2 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ 
1.01.02.03 Գործնական գերմաներենի քերականություն 2 2 4 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.04.05 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 1 2 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.02.04 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.01.01 Լեզվաբանության ներածություն 2 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.02.02.09 Ազգային մշակույթ 2 2 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.03.03 Հին լեզուներ / գոթերեն 2 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.02.02 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 3 3 6 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.06.01 Հայոց լեզու 3 3 4 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.02.03 Գործնական գերմաներենի քերականություն 3 3 4 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.04.05 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 2 3 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.08.03 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 1 3 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.02.02.06 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.02.11 Ներածական դասընթաց մասնագիտ. լեզվից / գերմաներեն 1 3 3 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 3 3 2 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ 
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.02.02 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 4 4 6 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.04.05 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 3 4 6 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.02.03 Գործնական գերմաներենի քերականություն 4 4 4 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.08.03 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 2 4 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.07.02 Մանկավարժություն 4 3 Պ 1.01.07 Մանկ. Լեզ. Դաս. Մեթոդ.
1.02.02.07 Ուսումնասիրվող երկրի քաղկրթություն 4 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.06.01 Հայոց լեզու 4 4 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.02.05 Ժամանակակից գերմաներենի տեսական հնչյունաբանություն 1 4 2 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.02.02 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 5 5 6 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.04.05 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 4 5 6 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.08.03 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 3 5 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 1 5 3 Պ 1.03.02 Գրականագիտության
1.01.02.08 Գերմաներենի բառագիտություն 1 5 3 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.02.01.02 Տրամաբանություն 5 2 Ը 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.02.02.08 Տնտեսագիտություն 5 2 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.02.06 Ժամանակաից գործնական գերմաներենի շարահյուսություն 1 5 2 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.02.07 Տեղեկատվություն և հաղորդակցություն / գերմաներեն 1 5 2 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.02.12 Կամընտրական առարկա լեզվից / գերմ 1 5 2 Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.04.05 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 5 6 8 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.02.02 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 6 6 6 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.08.03 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 4 6 4 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.01.02.09 Գերմաներենի տեսական քերականություն 1 6 3 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 2 6 2 Պ 1.03.02 Գրականագիտության
1.02.01.03 Ընդհանուր լեզվաբանություն 1 6 2 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.01.02.07 Տեղեկատվություն և հաղորդակցություն / գերմաներեն 2 6 2 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.02.15 Կուրսային աշխատանք / գերմաներեն 6 2 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.02.13 Կամընտրական առարկա լեզվից / գերմ 2 6 1 Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.04.05 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 6 7 8 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.02.02 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 7 7 6 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.08.03 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 5 7 6 Պ/Ը 1.01.08 Արևելյան լեզուների
1.02.01.03 Ընդհանուր լեզվաբանություն 2 7 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.01.02.10 Գերմաներենի ոճաբանություն 1 7 3 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.02.07 Տեղեկատվություն և հաղորդակցություն / գերմաներեն 3 7 2 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.02.14 Կամընտրական առարկա լեզվից / գերմ 3 7 2 Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.02.16 Արտադրական պրակտիկա 8 12 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.02.17 Բակալավրական թեզի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.02.18 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը 1.01.02 Գերմաներենի
1.01.02.19 Ամփոփիչ գրավոր ատեստավորում 8 9 Պ 1.01.02 Գերմաներենի
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ