Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Օտար լեզուների Ֆակուլտետ » 2012թ. Ընդունելություն » 031100 Լեզվաբանություն » 031101 Լեզվաբանություն / անգլերեն

For students

2012 Բակալավրիատ 031101 Լեզվաբանություն / անգլերեն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Օտար լեզուների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն 031100 Լեզվաբանություն
Մասնագիտացում 031101 Լեզվաբանություն / Անգլերեն
Խմբեր Օ1206ալ, Օ1207ալ, Օ1208ալ, Օ1209ալ, Օ1210ալ, Օ1211ալ, Օ1212ալ, Օ1213ալ, Օ1214ալ, Օ1215ալ 

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
1.02.04.01 Հայոց լեզու 1 1 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 1 1 4 Պ
1.01.01.01 Անգլերենի քերականություն 1 1 4 Պ
1.01.01.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 1 1 4 Պ
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 1 1 4 Պ
1.02.01.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ
1.02.01.08 Կրոնի պատմություն 1 3 Ը
1.02.01.09 Բարոյագիտություն 1 3 Ը
1.04.01.01 Ինֆորմատիկա 1 2 Պ
1.01.01.07 Հին լեզուներ / գոթերեն 1 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ
1.03.03.02 Արտակարգ իրավիճակներ 1 0 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 2 2 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 2 2 4 Պ
1.01.01.01 Անգլերենի քերականություն 2 2 4 Պ
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 2 2 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 1 2 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 1 2 4 Պ/Ը
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 1 2 4 Պ/Ը
1.01.05.05 2-րդ օտար լեզու / հունարեն 1 2 4 Պ/Ը
1.01.08.01 2-րդ օտար լեզու / չինարեն 1 2 4 Պ/Ը
1.01.08.03 2-րդ օտար լեզու / կորեերեն 1 2 4 Պ/Ը
1.01.08.05 2-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 1 2 4 Պ/Ը
1.02.01.02 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ
1.02.03.06 Լեզվաբանություն 2 3 Պ
1.02.01.06 Ազգային մշակույթ 2 2 Ը
1.02.01.07 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 2 2 Ը
1.01.01.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 2 2 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 3 3 4 Պ
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 3 3 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 2 3 4 Պ/Ը
1.01.03.03 3-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 2 3 4 Պ/Ը
1.01.04.19 3-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 2 3 4 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.05.05 2-րդ օտար լեզու / հունարեն 2 3 4 Պ/Ը
1.01.08.01 2-րդ օտար լեզու / չինարեն 2 3 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.03 2-րդ օտար լեզու / կորեերեն 2 3 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.05 2-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 2 3 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 1 3 4 Պ/Ը
1.02.01.03 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Պ
1.01.01.09 Ներածական դասընթաց մասնագիտ. լեզվից /անգլերեն 3 3 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 3 3 2 Պ
1.01.01.01 Անգլերենի քերականություն 3 3 2 Պ
1.01.01.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 3 3 2 Պ
1.02.05.01 Անգլերենի գրավոր խոսք 1 3 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 3 4 6 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 3 4 6 Պ/Ը
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 3 4 6 Պ/Ը
1.01.05.05 2-րդ օտար լեզու / հունարեն 3 4 6 Պ/Ը
1.01.08.01 2-րդ օտար լեզու / չինարեն 3 4 6 Պ/Ը
1.01.08.03 2-րդ օտար լեզու / կորեերեն 3 4 6 Պ/Ը
1.01.08.05 2-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 3 4 6 Պ/Ը
1.01.01.01 Անգլերենի քերականություն 4 4 4 Պ
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 4 4 4 Պ
1.01.03.03 3-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.04.19 3-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.06.22 Մանկավարժություն 4 3 Պ
1.02.01.05 Ուսումնասիրվող երկրի քաղկրթություն 4 3 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 4 4 2 Պ
1.01.01.03 Ժամանակ. անգլերենի տեսական հնչյունաբանություն 4 2 Պ
1.02.05.01 Անգլերենի գրավոր խոսք 2 4 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 4 5 6 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 4 5 6 Պ/Ը
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 4 5 6 Պ/Ը
1.01.05.05 2-րդ օտար լեզու / հունարեն 4 5 6 Պ/Ը
1.01.08.01 2-րդ օտար լեզու / չինարեն 4 5 6 Պ/Ը
1.01.08.03 2-րդ օտար լեզու / կորեերեն 4 5 6 Պ/Ը
1.01.08.05 2-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 4 5 6 Պ/Ը
1.01.01.01 Անգլերենի քերականություն 5 5 4 Պ
1.01.03.03 3-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.04.19 3-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 3 5 4 Պ/Ը
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 1 5 3 Պ
1.01.02.03 Անգլերենի բառագիտություն 5 3 Պ
1.02.01.10 Տնտեսագիտություն 5 2 Ը
1.02.01.11 Տրամաբանություն 5 2 Ը
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 5 5 2 Պ
1.01.02.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 1 5 2 Պ
1.01.02.11 Կամընտրական առարկա լեզվից / անգլերեն 1 5 2 Ը
1.02.05.01 Անգլերենի գրավոր խոսք 3 5 2 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 5 6 8 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 5 6 8 Պ/Ը
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 5 6 8 Պ/Ը
1.01.05.05 2-րդ օտար լեզու / հունարեն 5 6 8 Պ/Ը
1.01.08.01 2-րդ օտար լեզու / չինարեն 5 6 8 Պ/Ը
1.01.08.03 2-րդ օտար լեզու / կորեերեն 5 6 8 Պ/Ը
1.01.08.05 2-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 5 6 8 Պ/Ը
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 6 6 4 Պ
1.01.03.03 3-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.04.19 3-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.01.04 Անգլերենի տեսական քերականություն 6 3 Պ
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 2 6 2 Պ
1.02.03.07 Ընդհանուր լեզվաբանություն 1 6 2 Պ
1.01.01.10 Կուրսային աշխատանք / անգլերեն 6 2 Պ
1.01.02.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 2 6 2 Պ
1.02.05.01 Անգլերենի գրավոր խոսք 4 6 2 Պ
1.01.02.12 Կամընտրական առարկա լեզվից / անգլերեն 2 6 1 Ը
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 6 7 8 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 6 7 8 Պ/Ը
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 6 7 8 Պ/Ը
1.01.05.05 2-րդ օտար լեզու / հունարեն 6 7 8 Պ/Ը
1.01.08.01 2-րդ օտար լեզու / չինարեն 6 7 8 Պ/Ը
1.01.08.03 2-րդ օտար լեզու / կորեերեն 6 7 8 Պ/Ը
1.01.08.05 2-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 6 7 8 Պ/Ը
1.01.03.03 3-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.04.19 3-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 7 7 4 Պ
1.02.03.07 Ընդհանուր լեզվաբանություն 2 7 3 Պ
1.01.02.04 Անգլերենի ոճաբանություն 7 3 Պ
1.01.02.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 3 7 2 Պ
1.01.02.13 Կամընտրական առարկա լեզվից / անգլերեն 3 7 2 Ը
1.02.05.01 Անգլերենի գրավոր խոսք 5 7 2 Պ
1.01.02.10 Պրակտիկա 8 12 Պ
1.01.02.08 Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը
1.01.02.09 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը
1.02.05.15 Ամփոփիչ գրավոր ատեստավորում 8 9 Պ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ