Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Օտար լեզուների Ֆակուլտետ » 2012թ. Ընդունելություն » 031100 Լեզվաբանություն » 031102 Լեզվաբանություն / ֆրանսերեն

For students

2012 Բակալավրիատ 031102 Լեզվաբանություն / ֆրանսերեն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Օտար լեզուների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն 031100 Լեզվաբանություն
Մասնագիտացում 031102 Լեզվաբանություն / ֆրանսերեն
Խմբեր Օ1202ֆլ 

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
1.02.04.01 Հայոց լեզու 1 1 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 1 1 4 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 1 1 4 Պ
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 1 1 4 Պ
1.02.01.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ
1.02.01.08 Կրոնի պատմություն 1 3 Ը
1.02.01.09 Բարոյագիտություն 1 3 Ը
1.04.01.01 Ինֆորմատիկա 1 2 Պ
1.01.05.07 Հին լեզուներ / լատիներեն 1 2 Պ
1.01.03.06 Ֆրանսերենի հնչյունաբանություն 1 1 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 1 1 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ
1.03.03.02 Արտակարգ իրավիճակներ 1 0 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 2 2 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 2 2 4 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 1 2 4 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 2 2 4 Պ
1.02.01.02 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ
1.02.03.06 Լեզվաբանություն 2 3 Պ
1.02.01.06 Ազգային մշակույթ 2 2 Ը
1.02.01.07 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 2 2 Ը
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 2 2 2 Պ
1.01.03.06 Ֆրանսերենի հնչյունաբանություն 2 2 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 2 2 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 3 3 4 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 2 3 4 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 3 3 4 Պ
1.01.04.19 3-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 1 3 4 Պ/Ը
1.02.01.03 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Պ
1.01.03.13 Ներածական դասընթաց մասնագիտական լեզվից / ֆրանսերեն 3 3 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 3 3 2 Պ
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 3 3 2 Պ
1.01.03.06 Ֆրանսերենի հնչյունաբանություն 3 3 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 3 3 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 3 4 6 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 4 4 4 Պ
1.01.04.19 3-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.06.22 Մանկավարժություն 4 3 Պ
1.02.01.05 Ուսումնասիրվող երկրի քաղկրթություն 4 3 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 4 4 2 Պ
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 4 4 2 Պ
1.01.03.06 Ֆրանսերենի հնչյունաբանություն 4 4 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 4 4 2 Պ
1.01.03.09 Ժամանակակից ֆրանսերենի տեսական հնչյունաբանություն 4 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 4 5 6 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 5 5 4 Պ
1.01.04.19 3-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 3 5 4 Պ/Ը
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 1 5 3 Պ
1.01.03.10 Ֆրանսերենի բառագիտություն 5 3 Պ
1.02.01.10 Տնտեսագիտություն 5 2 Ը
1.02.01.11 Տրամաբանություն 5 2 Ը
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 5 5 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 5 5 2 Պ
1.01.03.08 Ֆրանսերենի գործնական թարգմանություն 1 5 2 Պ
1.01.03.15 Կամընտրական առարկա լեզվից / ֆրանսերեն 1 5 2 Ը
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 5 6 8 Պ
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 6 6 4 Պ
1.01.04.19 3-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.03.11 Ֆրանսերենի տեսական քերականություն 6 3 Պ
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 2 6 2 Պ
1.02.03.07 Ընդհանուր լեզվաբանություն 1 6 2 Պ
1.01.03.05 Ֆրանսերենի քերականություն 6 6 2 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 6 6 2 Պ
1.01.03.14 Կուրսային աշխատանք / ֆրանսերեն 6 2 Պ
1.01.03.16 Կամընտրական առարկա լեզվից / ֆրանսերեն 2 6 1 Ը
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 6 7 8 Պ
1.01.04.19 3-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.03.04 Ֆրանսերենի գործնական պարապմունք 7 7 4 Պ
1.02.03.07 Ընդհանուր լեզվաբանություն 2 7 3 Պ
1.01.03.12 Ֆրանսերենի ոճաբանություն 7 3 Պ
1.01.03.07 Ֆրանսերենի գրավոր խոսքի հմտություններ 7 7 2 Պ
1.01.03.08 Ֆրանսերենի գործնական թարգմանություն 2 7 2 Պ
1.01.03.17 Կամընտրական առարկա լեզվից / ֆրանսերեն 3 7 2 Ը
1.01.03.18 Պրակտիկա 8 12 Պ
1.01.03.19 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը
1.01.03.20 Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը
1.01.03.21 Ամփոփիչ գրավոր ատեստավորում 8 9 Պ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ