Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Օտար լեզուների Ֆակուլտետ » 2012թ. Ընդունելություն » 031100 Լեզվաբանություն » 031103 Լեզվաբանություն / գերմաներեն

For students

2012 Բակալավրիատ 031103 Լեզվաբանություն / գերմաներեն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Օտար լեզուների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն 031100 Լեզվաբանություն
Մասնագիտացում 031102 Լեզվաբանություն / գերմաներեն
Խմբեր Օ1202գլ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 1 1 6 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 1 1 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 1 1 4 Պ
1.01.04.04 Գործնական գերմաներենի քերականություն 1 1 4 Պ
1.02.01.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ
1.02.01.08 Կրոնի պատմություն 1 3 Ը
1.02.01.09 Բարոյագիտություն 1 3 Ը
1.04.01.01 Ինֆորմատիկա 1 2 Պ
1.01.01.07 Հին լեզուներ / գոթերեն 1 2 Պ
1.01.04.05 Գործնական գերմաներենի հնչյունաբանություն 1 1 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ
1.03.03.02 Արտակարգ իրավիճակներ 1 0 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 2 2 6 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 2 2 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 2 2 4 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 1 2 4 Պ
1.01.04.04 Գործնական գերմաներենի քերականություն 2 2 4 Պ
1.02.01.02 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ
1.02.03.06 Լեզվաբանություն 2 3 Պ
1.02.01.06 Ազգային մշակույթ 2 2 Ը
1.02.01.07 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 2 2 Ը
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 3 3 6 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 3 3 4 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 2 3 4 Պ
1.01.03.03 3-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.04.04 Գործնական գերմաներենի քերականություն 3 3 4 Պ
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 1 3 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 1 3 4 Պ/Ը
1.02.01.03 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Պ
1.01.04.11 Ներածական դասընթաց մասնագիտական լեզվից / գերմաներեն 3 3 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 3 3 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 3 4 6 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 4 4 6 Պ
1.01.03.03 3-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.04.04 Գործնական գերմաներենի քերականություն 4 4 4 Պ
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 2 4 4 Պ/Ը
1.01.06.22 Մանկավարժություն 4 3 Պ
1.02.01.05 Ուսումնասիրվող երկրի քաղկրթություն 4 3 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 4 4 2 Պ
1.01.04.05 Ժամանակակից գերմաներենի տեսական հնչյունաբանություն 4 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 4 5 6 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 5 5 6 Պ
1.01.03.03 3-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 3 5 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 3 5 4 Պ/Ը
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 1 5 3 Պ
1.01.04.08 Գերմաներենի բառագիտություն 5 3 Պ
1.02.01.10 Տնտեսագիտություն 5 2 Ը
1.02.01.11 Տրամաբանություն 5 2 Ը
1.01.04.06 Գործնական գերմաներենի շարահյուսություն 5 2 Պ
1.01.04.07 Գերմաներենի տեղեկատվություն և հաղորդակցություն 1 5 2 Պ
1.01.04.12 Կամընտրական առարկա լեզվից / գերմաներեն 1 5 2 Ը
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 5 6 8 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 6 6 6 Պ
1.01.03.03 3-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 4 6 4 Պ/Ը
1.01.04.09 Գերմաներենի տեսական քերականություն 6 3 Պ
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 2 6 2 Պ
1.02.03.07 Ընդհանուր լեզվաբանություն 1 6 2 Պ
1.01.04.07 Գերմաներենի տեղեկատվություն և հաղորդակցություն 2 6 2 Պ
1.01.04.12 Կուրսային աշխատանք / գերմաներեն 6 2 Պ
1.01.04.13 Կամընտրական առարկա լեզվից / գերմաներեն 2 6 1 Ը
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 6 7 8 Պ
1.01.03.03 3-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 7 7 6 Պ
1.01.05.03 3-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.05.04 3-րդ օտար լեզու / իտալերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.02 3-րդ օտար լեզու / չինարեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.04 3-րդ օտար լեզու / կորեերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.06 3-րդ օտար լեզու / պարսկերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.07 3-րդ օտար լեզու / արաբերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.08 3-րդ օտար լեզու / եբրեերեն 5 7 6 Պ/Ը
1.01.08.09 3-րդ օտար լեզու / ճապոներեն 5 7 6 Պ/Ը
1.02.03.07 Ընդհանուր լեզվաբանություն 2 7 3 Պ
1.01.04.10 Գերմաներենի ոճաբանություն 7 3 Պ
1.01.04.07 Գերմաներենի տեղեկատվություն և հաղորդակցություն 3 7 2 Պ
1.01.04.14 Կամընտրական առարկա լեզվից / գերմաներեն 3 7 2 Ը
1.01.04.15 Պրակտիկա 8 12 Պ
1.01.04.16 Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը
1.01.04.17 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը
1.01.04.18 Ամփոփիչ գրավոր ատեստավորում 8 9 Պ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ