Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Օտար լեզուների Ֆակուլտետ » 2012թ. Ընդունելություն » 031300 Օտար լեզու և գրականություն » 031303 մանկավարժություն / գերմաներեն

For students

2012 Բակալավրիատ 031303 մանկավարժություն / գերմաներեն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Օտար լեզուների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն 031300 Օտար լեզու և գրականություն 
Մասնագիտացում 031303 մանկավարժություն / գերմաներեն 
Խմբեր Օ1201գմ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 1 1 6 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 1 1 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 1 1 4 Պ
1.01.04.04 Գործնական գերմաներենի քերականություն 1 1 4 Պ
1.02.01.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ
1.02.01.08 Կրոնի պատմություն 1 3 Ը
1.02.01.09 Բարոյագիտություն 1 3 Ը
1.04.01.01 Ինֆորմատիկա 1 2 Պ
1.01.01.07 Հին լեզուներ / գոթերեն 1 2 Պ
1.01.04.05 Գործնական գերմաներենի հնչյունաբանություն 1 1 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ
1.03.03.02 Արտակարգ իրավիճակներ 1 0 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 2 2 6 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 2 2 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 2 2 4 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 1 2 4 Պ
1.01.04.04 Գործնական գերմաներենի քերականություն 2 2 4 Պ
1.02.01.02 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ
1.02.03.03 Լեզվաբանության ներածություն 2 3 Պ
1.02.01.06 Ազգային մշակույթ 2 2 Ը
1.02.01.07 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 2 2 Ը
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 3 3 6 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 3 3 4 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 2 3 4 Պ
1.01.04.04 Գործնական գերմաներենի քերականություն 3 3 4 Պ
1.02.01.03 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Պ
1.01.04.11 Ներած. դասընթաց մասնագիտ. լեզվից / գերմաներեն 3 3 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 3 3 2 Պ
1.01.06.01 Ընդհանուր մանկավարժություն 1 3 2 Պ
1.01.06.06 Ընդհանուր հոգեբանություն 3 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 3 4 6 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 4 4 6 Պ
1.01.04.04 Գործնական գերմաներենի քերականություն 4 4 4 Պ
1.02.01.05 Ուսումնասիրվող երկրի քաղկրթություն 4 3 Պ
1.01.06.01 Ընդհանուր մանկավարժություն 2 4 3 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 4 4 2 Պ
1.01.04.05 Ժամանակ. գերմաներենի տեսական հնչյունաբ. 4 2 Պ
1.01.06.12 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / հոգեբանություն 1 4 2 Պ
1.01.06.13 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / հոգեբանություն 2 4 2 Պ/Ը
1.01.06.18 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / մանկավարժ. 1 4 2 Պ/Ը
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 4 5 6 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 5 5 6 Պ
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 1 5 3 Պ
1.01.04.08 Գերմաներենի բառագիտություն 5 3 Պ
1.02.01.10 Տնտեսագիտություն 5 2 Ը
1.02.01.11 Տրամաբանություն 5 2 Ը
1.01.04.06 Գործնական գերմաներենի շարահյուսություն 5 2 Պ
1.01.04.07 Գերմաներենի տեղեկատ. և հաղորդակցություն 1 5 2 Պ
1.01.06.01 Ընդհանուր մանկավարժություն 3 5 2 Պ
1.01.06.19 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / մանկավարժ. 2 5 2 Պ/Ը
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 5 6 8 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 6 6 6 Պ
1.01.04.09 Գերմաներենի տեսական քերականություն 6 3 Պ
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 2 6 2 Պ
1.03.02.02 Հայ գրականություն 6 2 Պ
1.02.03.08 Ընդհանուր լեզվաբանություն 6 2 Պ
1.01.04.07 Գերմաներենի տեղեկատ. և հաղորդակցություն 2 6 2 Պ
1.01.04.12 Կուրսային աշխատանք / գերմաներեն 6 2 Պ
1.01.04.12 Կամընտրական առարկա լեզվից / գերմաներեն 1 6 2 Ը
1.01.06.02 Լեզուների դասավանդման մեթեդիկա 1 6 2 Պ
1.01.06.20 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / մանկավարժ. 3 6 1 Պ/Ը
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 6 7 8 Պ
1.01.04.03 Գերմաներենի գործնական պարապմունք 7 7 8 Պ
1.02.03.09 Հաղորդակցության տեսություն և հոգելեզվաբանություն 7 3 Պ
1.01.04.10 Գերմաներենի ոճաբանություն 7 3 Պ
1.01.04.07 Գերմաներենի տեղեկատ. և հաղորդակցություն 3 7 2 Պ
1.01.04.13 Կամընտրական առարկա լեզվից / գերմաներեն 2 7 2 Ը
1.01.06.02 Լեզուների դասավանդման մեթեդիկա 2 7 2 Պ
1.01.06.21 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / մանկավարժ. 4 7 2 Պ/Ը
1.01.06.16 Պրակտիկա 8 12 Պ
1.01.06.23 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը
1.01.06.24 Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը
1.01.06.25 Ամփոփիչ ատեստ. Մասնագիտ. լեզվի տեսությունից 8 9 Պ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ