Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Միջմշակութային հաղորդ. ֆակուլտետ » 2011թ. Ընդունելություն » 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն » 031201 Անգլերեն / միջազգային տուրիզմ

For students

2011 Բակալավրիատ 031201 Անգլերեն / միջազգային տուրիզմ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2011
Ֆակուլտետ 02 Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցման
Մասնագիտություն 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն 
Մասնագիտացում 031201 Անգլերեն / միջազգային տուրիզմ
Խմբեր Լ1101ատ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը Դասընթացն իրականացնող ամբիոն կամ ստորաբաժանում
1.01.06.01 Հայոց լեզու 1 1 4 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 1 1 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.01.03.01 Անգլերենի քերականություն 1 1 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.03.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 1 1 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 1 1 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.02.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.02.03 Բարոյագիտություն 1 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.02.05 Կրոնի պատմություն 1 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.07.01 Ինֆորմատիկա 1 2 Պ 1.01.07 Մանկ. Լեզ. Դաս. Մեթոդ.
1.02.02.02 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 1 2 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.06.01 Հայոց լեզու 2 2 4 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 2 2 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.01.03.01 Անգլերենի քերականություն 2 2 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 2 2 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.02.04 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.01.09 Լեզվաբանություն 1 2 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.02.02.09 Ազգային մշակույթ 2 2 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.03.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 2 2 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 1 2 2 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.02.04.01 Միջազգային տուրիզմի հիմունքներ 2 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.02 ՀՀ աշխարհագրություն 2 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.01.09.01 Արտակարգ իրավիճակներ 2 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.06.01 Հայոց լեզու 3 3 4 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 3 3 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 2 3 4 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.02.02.06 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 3 3 2 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.01.03.01 Անգլերենի քերականություն 3 3 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.03.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 3 3 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.06 Անգլերենի գրավոր խոսք 1 3 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.04.03 Հայրենագիտություն 3 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.04 Ծրագրային տուրիզմ 3 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.03.01 Անգլերենի քերականություն 4 4 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 4 4 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 3 4 4 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.02.02.07 Ուսումնասիրվող երկրի քաղկրթություն 4 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.01.10 Միջմշակութային հաղորդակցության ներածություն 4 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.01.06.01 Հայոց լեզու 4 4 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.04.06 Անգլերենի գրավոր խոսք 2 4 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.04.05 Հյուրընկալության հիմունքներ 4 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.15 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / միջազգային տուրիզմ 1 4 2 Ը 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.03.01 Անգլերենի քերականություն 5 5 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 4 5 4 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 1 5 3 Պ 1.03.02 Գրականագիտության
1.01.04.03 Անգլերենի բառագիտություն 5 3 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.06.04 Հայ գրականություն 5 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.02.01.02 Տրամաբանություն 5 2 Ը 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.02.02.08 Տնտեսագիտություն 5 2 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 5 5 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 1 5 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.06 Անգլերենի գրավոր խոսք 3 5 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.04.06 Տուրիզմի տնտեսագիտություն 5 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.07 Միջազգային տուրիզմի կենտրոն. աշխարհագրություն 5 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.08 ՀՀ զբոսաշրջային ռեսուրսներ 5 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.16 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / միջազգային տուրիզմ 2 5 2 Ը 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 6 6 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 5 6 4 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.01.03.05 Անգլերենի տեսական քերականություն 6 3 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 2 6 2 Պ 1.03.02 Գրականագիտության
1.02.01.09 Լեզվաբանություն 2 6 2 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.01.04.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 2 6 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.06 Անգլերենի գրավոր խոսք 4 6 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.08 Կուրսային աշխատանք / անգլերեն 6 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.04.09 Մասնագիտական էթիկա 6 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.10 Թեմատիկ տուրիզմը անգլերենով 6 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.11 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 6 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.16 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / միջազգային տուրիզմ 3 6 1 Ը 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.01.04.01 Անգլերենի ընթերցանություն 7 7 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.05.01 2-րդ օտար լեզու / իսպաներեն 6 7 4 Պ/Ը 1.01.05 Ռոմանական լեզվաբ.
1.02.04.12 Տուրօպերատորական գործ 7 4 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.01.09 Լեզվաբանություն 3 7 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.01.04.04 Անգլերենի ոճաբանություն 7 3 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 3 7 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.01.04.06 Անգլերենի գրավոր խոսք 5 7 2 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.02.04.13 Հայ հոգևոր մշակույթ 7 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.14 Տուրիզմի պետական կառավարում 7 2 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.17 Մասնագիտ. Կամընտր. առարկա / միջազգային տուրիզմ 4 7 2 Ը 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.18 Արտադրական պրակտիկա 8 12 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.19 Բակալավրական թեզի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.20 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
1.02.04.21 Ամփոփիչ գրավոր ատեստավորում 8 9 Պ 1.02.04 "Միջ. Տուրիզմ" ԳՈՒ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ