Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Միջմշակութային հաղորդ. ֆակուլտետ » 2012թ. Ընդունելություն » 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն » 031206 Անգլերեն / միջազգային լրագրություն

For students

2012 Բակալավրիատ 031206 Անգլերեն / միջազգային լրագրություն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 02 Միջմշակութային հաղարդակցման ֆակուլտետ 
Մասնագիտություն 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն 
Մասնագիտացում 031206 Անգլերեն / միջազգային լրագրություն 
Խմբեր  

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
1.02.04.01 Հայոց լեզու 1 1 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 1 1 4 Պ
1.01.01.01 Անգլերենի քերականություն 1 1 4 Պ
1.01.01.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 1 1 4 Պ
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 1 1 4 Պ
1.02.01.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ
1.02.01.06 Ազգային մշակույթ 1 3 Ը
1.02.01.07 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 1 3 Ը
1.02.01.08 Կրոնի պատմություն 1 2 Ը
1.02.01.09 Բարոյագիտություն 1 2 Ը
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ
1.03.03.02 Արտակարգ իրավիճակներ 1 0 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 2 2 4 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 2 2 4 Պ
1.01.01.01 Անգլերենի քերականություն 2 2 4 Պ
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 2 2 4 Պ
1.02.01.02 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ
1.02.03.01 Լեզվաբանություն 1 2 3 Պ
1.04.01.01 Ինֆորմատիկա 2 2 Պ
1.01.01.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 2 2 2 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 1 2 2 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 1 2 2 Պ/Ը
1.02.06.01 Լրագրության հիմունքներ 2 2 Պ
1.02.06.02 Հայ մամուլի պատմություն 2 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 3 3 4 Պ
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 3 3 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 2 3 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 2 3 4 Պ/Ը
1.02.01.03 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Պ
1.01.01.09 Ներածական դասընթաց մասնագիտական լեզվից /անգլերեն 3 3 Պ
1.03.01.01 Ռուսաց լեզու 3 3 2 Պ
1.01.01.01 Անգլերենի քերականություն 3 3 2 Պ
1.01.01.02 Անգլերենի հնչյունաբանություն 3 3 2 Պ
1.02.05.01 Անգլերենի գրավոր խոսք 1 3 2 Պ
1.02.06.03 Լրագրության վարպետություն 1 3 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ
1.01.01.01 Անգլերենի քերականություն 4 4 4 Պ
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 4 4 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 3 4 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 3 4 4 Պ/Ը
1.02.01.05 Ուսումնասիրվող երկրի քաղկրթություն 4 3 Պ
1.02.03.02 Միջմշակութային հաղորդակցության ներածություն 4 3 Պ
1.02.01.10 Տնտեսագիտություն 4 2 Ը
1.02.01.11 Տրամաբանություն 4 2 Ը
1.02.04.01 Հայոց լեզու 4 4 2 Պ
1.01.02.11 Կամընտրական առարկա լեզվից / անգլերեն 1 4 2 Ը
1.02.05.01 Անգլերենի գրավոր խոսք 2 4 2 Պ
1.02.06.03 Լրագրության վարպետություն 2 4 2 Պ
1.02.06.04 Նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ԶԼՄ-ներում 4 2 Պ
1.02.06.05 ԶԼՄ-ների տիպաբանական առանձնահատկությունները 4 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ
1.01.01.01 Անգլերենի քերականություն 5 5 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 4 5 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 4 5 4 Պ/Ը
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 1 5 3 Պ
1.01.02.03 Անգլերենի բառագիտություն 5 3 Պ
1.03.02.02 Հայ գրականություն 5 2 Պ
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 5 5 2 Պ
1.01.02.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 1 5 2 Պ
1.02.05.01 Անգլերենի գրավոր խոսք 3 5 2 Պ
1.02.06.03 Լրագրության վարպետություն 3 5 2 Պ
1.02.06.09 Արտ. ԶԼՄ պատմություն 1 5 2 Պ
1.02.06.11 Մասնագիտ. կամընտրական առարկա / միջազգային լրագրություն 1 5 2 Ը
1.02.06.12 Մասնագիտ. կամընտրական առարկա / միջազգային լրագրություն 2 5 2 Ը
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 6 6 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 5 6 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 5 6 4 Պ/Ը
1.01.01.04 Անգլերենի տեսական քերականություն 6 3 Պ
1.03.02.01 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն 2 6 2 Պ
1.02.03.01 Լեզվաբանություն 2 6 2 Պ
1.01.01.10 Կուրսային աշխատանք / անգլերեն 6 2 Պ
1.01.02.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 2 6 2 Պ
1.01.02.12 Կամընտրական առարկա լեզվից / անգլերեն 2 6 2 Ը
1.02.05.01 Անգլերենի գրավոր խոսք 4 6 2 Պ
1.02.06.03 Լրագրության վարպետություն 4 6 2 Պ
1.02.06.06 ԶԼՄ օրենսդրություն և ինքնակառավարում 6 2 Պ
1.02.06.09 Արտ. ԶԼՄ պատմություն 2 6 2 Պ
1.02.06.13 Մասնագիտ. կամընտրական առարկա / միջազգային լրագրություն 3 6 1 Ը
1.01.02.01 Անգլերենի ընթերցանության հմտություններ 7 7 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 6 7 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 6 7 4 Պ/Ը
1.02.03.01 Լեզվաբանություն 3 7 3 Պ
1.01.02.04 Անգլերենի ոճաբանություն 7 3 Պ
1.01.02.02 Անգլերենի բանավոր խոսք 3 7 2 Պ
1.01.02.13 Կամընտրական առարկա լեզվից / անգլերեն 3 7 2 Ը
1.02.05.01 Անգլերենի գրավոր խոսք 5 7 2 Պ
1.02.06.03 Լրագրության վարպետություն 5 7 2 Պ
1.02.06.07 ԶԼՄ մենեջմենթ 7 2 Պ
1.02.06.08 Հանրային կապեր 7 2 Պ
1.02.06.10 Աշխարհի տնտեսագիտություն և քաղաքական քարտեզ 7 2 Պ
1.02.06.14 Մասնագիտ. կամընտրական առարկա / միջազգային լրագրություն 4 7 2 Ը
1.02.06.15 Պրակտիկա 8 12 Պ
1.02.06.16 Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը
1.02.06.17 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը
1.02.06.18 Ամփոփիչ ատեստավորում /մասնագիտացում 8 9 Պ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ