Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Միջմշակութային հաղորդ. ֆակուլտետ » 2012թ. Ընդունելություն » 032300 Թարգմանչական գործ » 032301 Անգլերեն - հայերեն/ թարգմանչական գործ

For students

2012 Բակալավրիատ 032301 Անգլերեն - հայերեն/ թարգմանչական գործ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 02 Միջմշակութային հաղարդակցման ֆակուլտետ 
Մասնագիտություն 032300 Թարգմանչական գործ 
Մասնագիտացում 032301 Անգլերեն - հայերեն/ թարգմանչական գործ 
Խմբեր Լ1201թա, Լ1202թա, Լ1203թա, Լ1204թա, Լ1205թա, Լ1206թա

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
1.01.02.05 Տեքստի ընթերցանություն և մեկնաբանում /անգլերեն 1 1 6 Պ
1.01.01.05 Հաղորդակցական քերականություն /անգլերեն 1 1 4 Պ
1.02.01.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ
1.02.05.03 Թարգմանության ներածություն 1 3 Պ
1.02.01.08 Կրոնի պատմություն 1 2 Ը
1.02.01.09 Բարոյագիտություն 1 2 Ը
1.01.01.06 Հաղորդակցական հնչյունաբանություն և խոսքի ընկալում /անգլերեն 1 1 2 Պ
1.02.04.05 Հայոց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 1 1 2 Պ
1.02.04.06 Հայոց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 1 1 2 Պ
1.03.01.02 Ռուսաց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 1 1 2 Պ
1.03.01.04 Ռուսաց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 1 1 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ
1.03.03.02 Արտակարգ իրավիճակներ 1 0 Պ
1.01.02.05 Տեքստի ընթերցանություն և մեկնաբանում /անգլերեն 2 2 6 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 1 2 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 1 2 4 Պ/Ը
1.02.01.02 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ
1.02.03.03 Լեզվաբանության ներածություն 2 3 Պ
1.04.01.01 Ինֆորմատիկա 2 2 Պ
1.01.01.05 Հաղորդակցական քերականություն /անգլերեն 2 2 2 Պ
1.01.01.06 Հաղորդակցական հնչյունաբանություն և խոսքի ընկալում /անգլերեն 2 2 2 Պ
1.02.04.05 Հայոց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 2 2 2 Պ
1.02.04.06 Հայոց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 2 2 2 Պ
1.02.05.02 Գրավոր հմտություններ /անգլերեն 1 2 2 Պ
1.03.01.02 Ռուսաց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 2 2 2 Պ
1.03.01.04 Ռուսաց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 2 2 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ
1.01.02.05 Տեքստի ընթերցանություն և մեկնաբանում /անգլերեն 3 3 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 2 3 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 2 3 4 Պ/Ը
1.02.01.03 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Պ
1.02.05.04 Թարգմանության տեսության հիմունքներ 3 3 Պ
1.01.01.05 Հաղորդակցական քերականություն /անգլերեն 3 3 2 Պ
1.01.01.06 Հաղորդակցական հնչյունաբանություն և խոսքի ընկալում /անգլերեն 3 3 2 Պ
1.02.04.05 Հայոց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 3 3 2 Պ
1.02.04.06 Հայոց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 3 3 2 Պ
1.02.05.02 Գրավոր հմտություններ /անգլերեն 2 3 2 Պ
1.03.01.02 Ռուսաց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 3 3 2 Պ
1.03.01.04 Ռուսաց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 3 3 2 Պ
1.02.05.06 Գրական թարգմանություն 1 3 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ
1.01.02.05 Տեքստի ընթերցանություն և մեկնաբանում /անգլերեն 4 4 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 3 4 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 3 4 4 Պ/Ը
1.02.01.30 Ուսումնասիրվող երկրի պատմություն և քաղկրթություն 4 3 Պ
1.02.03.02 Միջմշակութային հաղորդակցության ներածություն 4 3 Պ
1.02.01.10 Տնտեսագիտություն 4 2 Ը
1.02.01.11 Տրամաբանություն 4 2 Ը
1.01.01.05 Հաղորդակցական քերականություն /անգլերեն 4 4 2 Պ
1.01.01.06 Հաղորդակցական հնչյունաբանություն և խոսքի ընկալում /անգլերեն 4 4 2 Պ
1.02.04.05 Հայոց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 4 4 2 Պ
1.02.04.06 Հայոց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 4 4 2 Պ
1.02.05.02 Գրավոր հմտություններ /անգլերեն 3 4 2 Պ
1.02.05.05 Թարգմանչական մեթոդներ 4 2 Պ
1.02.05.06 Գրական թարգմանություն 2 4 2 Պ
1.02.05.07 Գործնական թարգմանության հմտություններ 1 4 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ
1.01.02.06 Տեքստի ընթերցանություն և վերլուծություն /անգլերեն 1 5 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 4 5 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 4 5 4 Պ/Ը
1.02.05.07 Գործնական թարգմանության հմտություններ 2 5 4 Պ
1.03.02.05 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն և մշակույթ 1 5 3 Պ
1.03.02.02 Հայ գրականություն 5 2 Պ
1.01.01.05 Հաղորդակցական քերականություն /անգլերեն 5 5 2 Պ
1.02.04.05 Հայոց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 5 5 2 Պ
1.02.04.06 Հայոց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 5 5 2 Պ
1.02.05.02 Գրավոր հմտություններ /անգլերեն 4 5 2 Պ
1.01.02.06 Տեքստի ընթերցանություն և վերլուծություն /անգլերեն 2 6 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 5 6 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 5 6 4 Պ/Ը
1.02.05.07 Գործնական թարգմանության հմտություններ 3 6 4 Պ
1.02.01.28 Ուսումնասիրվող 2-րդ օտար լեզվի երկրի պատմություն և քաղաքակրթություն /Ֆրանսիա 6 2 Պ/Ը
1.02.01.29 Ուսումնասիրվող 2-րդ օտար լեզվի երկրի պատմություն և քաղաքակրթություն /Գերմանիա 6 2 Պ/Ը
1.03.02.05 Ուսումնասիրվող երկրի գրականություն և մշակույթ 2 6 2 Պ
1.02.03.05 Ընդհանուր և համեմատական տիպաբանական լեզվաբանություն 1 6 2 Պ
1.02.04.05 Հայոց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 6 6 2 Պ
1.02.04.06 Հայոց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 6 6 2 Պ
1.02.05.02 Գրավոր հմտություններ /անգլերեն 5 6 2 Պ
1.01.03.02 2-րդ օտար լեզվի տեսական խնդիրներ /ֆրանսերեն 1 6 2 Պ/Ը
1.01.04.02 2-րդ օտար լեզվի տեսական խնդիրներ /գերմաներեն 1 6 2 Պ/Ը
1.02.05.08 Բանավոր թարգմանության հմտություններ 1 6 2 Պ
1.02.05.10 Կամընտրական առարկա լեզվից / մասնագիտական լեզվից 1 6 2 Ը
1.02.05.11 Կուրսային աշխատանք / անգլերեն 6 2 Պ
1.01.02.06 Տեքստի ընթերցանություն և վերլուծություն /անգլերեն 3 7 4 Պ
1.01.03.01 2-րդ օտար լեզու / ֆրանսերեն 6 7 4 Պ/Ը
1.01.04.01 2-րդ օտար լեզու / գերմաներեն 6 7 4 Պ/Ը
1.02.05.07 Գործնական թարգմանության հմտություններ 4 7 4 Պ
1.02.03.05 Ընդհանուր և համեմատական տիպաբանական լեզվաբանություն 2 7 3 Պ
1.02.05.09 Գործառական ոճեր 7 3 Պ
1.03.02.03 Ուսումնասիրվող 2-րդ լեզվի գրականություն և մշակույթ /Ֆրանսիա 7 2 Պ/Ը
1.03.02.04 Ուսումնասիրվող 2-րդ լեզվի գրականություն և մշակույթ /Գերմանիա 7 2 Պ/Ը
1.02.04.05 Հայոց լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 7 7 2 Պ
1.02.04.06 Հայոց լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 7 7 2 Պ
1.02.05.02 Գրավոր հմտություններ /անգլերեն 6 7 2 Պ
1.01.03.02 2-րդ օտար լեզվի տեսական խնդիրներ /ֆրանսերեն 2 7 2 Պ/Ը
1.01.04.02 2-րդ օտար լեզվի տեսական խնդիրներ /գերմաներեն 2 7 2 Պ/Ը
1.02.05.08 Բանավոր թարգմանության հմտություններ 2 7 2 Պ
1.02.05.12 Պրակտիկա 8 12 Պ
1.02.05.13 Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը
1.02.05.14 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը
1.02.05.15 Ամփոփիչ գրավոր ատեստավորում 8 9 Պ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ