Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Ռուսաց լեզվի, գրակ. և օտար լեզուների, ֆակուլտետ » 2011թ. Ընդունելություն » 032300 Թարգմանչական գործ » 032300 Անգլերեն - ռուսերեն-հայերեն-թարգմանիչ

For students

2011 Բակալավրիատ 032300 Անգլերեն - ռուսերեն-հայերեն-թարգմանիչ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2011
Ֆակուլտետ 03 Ռուսաց լեզվի, գրականության և օտար լեզուների
Մասնագիտություն 032300 Թարգմանչական գործ
Մասնագիտացում 032301 Անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն թարգմանիչ
Խմբեր Ռ1101թռ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը Դասընթացն իրականացնող ամբիոն կամ ստորաբաժանում
1.01.04.07 Անգլերենի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 1 1 6 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.03.01.05 Տեքստի ընթերցանություն և մեկնաբանում /ռուսերեն/ 1 1 6 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.08 Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ /ռուսերեն/ 1 1 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.02.02.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.02.03 Բարոյագիտություն 1 3 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.02.05 Կրոնի պատմություն 1 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.07.01 Ինֆորմատիկա 1 2 Պ 1.01.07 Մանկ. Լեզ. Դաս. Մեթոդ.
1.01.03.07 Անգլերենի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 1 1 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.06.02 Մայերնի լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 1 1 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.06.03 Մայերնի լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 1 1 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.04.07 Անգլերենի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 2 2 6 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.03.01.05 Տեքստի ընթերցանություն և մեկնաբանում /ռուսերեն/ 2 2 6 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.08 Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ /ռուսերեն/ 2 2 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.02.02.04 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.01.07 Մասնագիտության ներածություն /ռուսերեն/ 2 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.02.02.02 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 2 2 Ը 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.02.09 Ազգային մշակույթ 2 2 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.03.07 Անգլերենի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 2 2 2 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.06.02 Մայերնի լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 2 2 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.06.03 Մայերնի լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 2 2 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.09.01 Արտակարգ իրավիճակներ 2 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.03.07 Անգլերենի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 3 3 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.07 Անգլերենի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 3 3 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.03.01.08 Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ /ռուսերեն/ 3 3 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.02.02.06 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.02.01.01 Լեզվաբանության ներածություն 3 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.03.01.02 Ռուսերենի բառագիտության զուգադրական ուսումնասիրություն 3 3 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.05 Տեքստի ընթերցանություն և մեկնաբանում /ռուսերեն/ 3 3 3 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.01.06.02 Մայերնի լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 3 3 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.06.03 Մայերնի լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 3 3 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.02.01.04 Թարգմանության տեսության հիմունքներ 3 2 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.03.07 Անգլերենի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 4 4 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.07 Անգլերենի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 4 4 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.03.01.05 Տեքստի ընթերցանություն և մեկնաբանում /ռուսերեն/ 4 4 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.07 Գործնական դասընթաց թարգմանությունից 1 4 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.04 Ռուսերենի քերականության զուգադրական ուսումնասիրություն 1 4 3 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.02.01.05 Թարգմանչական մեթոդներ 4 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.02.02.10 Ռուսաստանի պատմություն և քաղաքակրթություն 4 2 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.01.06.02 Մայերնի լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 4 4 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.06.03 Մայերնի լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 4 4 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.03.01.08 Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ /ռուսերեն/ 4 4 2 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.01.09.02 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ 1.01.09 Ֆիզդաստիարակության
1.01.03.07 Անգլերենի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 5 5 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.07 Անգլերենի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 5 5 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.03.01.07 Գործնական դասընթաց թարգմանությունից 2 5 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.06 Տեքստի ընթերցանություն և վերլուծություն /ռուսերեն/ 1 5 3 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.02.01.06 Միջմշակութային հաղորդակցության ներածություն 5 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.02.01.02 Տրամաբանություն 5 2 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.02.02.08 Տնտեսագիտություն 5 2 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.03.02.03 Ռուս գրականություն և մշակույթ 1 5 2 Պ 1.03.02 Գրականագիտության
1.01.06.02 Մայերնի լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 5 5 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.06.03 Մայերնի լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 5 5 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.03.01.04 Ռուսերենի քերականության զուգադրական ուսումնասիրություն 2 5 2 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.08 Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ /ռուսերեն/ 5 5 2 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.01.03.07 Անգլերենի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 6 6 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.07 Անգլերենի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 6 6 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.03.01.06 Տեքստի ընթերցանություն և վերլուծություն /ռուսերեն/ 2 6 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.07 Գործնական դասընթաց թարգմանությունից 3 6 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.02.02.11 Մեծ Բրիտանիայի պատմություն և քաղաքակրթություն 6 2 Պ 1.02.02 "Յունեսկօ"-ի ՄԻ, Ժ և ԵՎ 
1.03.02.03 Ռուս գրականություն և մշակույթ 2 6 2 Պ 1.03.02 Գրականագիտության
1.01.06.02 Մայերնի լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 6 6 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.06.03 Մայերնի լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 6 6 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.02.01.08 Ընդհանուր և տիպաբանական լեզվաբանություն 1 6 2 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.03.01.08 Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ /ռուսերեն/ 6 6 2 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.09 Կուրսային աշխատանք / ռուսերեն 6 2 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.01.03.07 Անգլերենի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 7 7 4 Պ 1.01.03 Անգլ. Հնչյուն. և քերակ.
1.01.04.07 Անգլերենի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 7 7 4 Պ 1.01.04 Անգլ. Հաղորդ. (բառ. և ոճ.)
1.03.01.06 Տեքստի ընթերցանություն և վերլուծություն /ռուսերեն/ 3 7 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.07 Գործնական դասընթաց թարգմանությունից 4 7 4 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.02.01.08 Ընդհանուր և տիպաբանական լեզվաբանություն 2 7 3 Պ 1.02.01 Լեզվաբ. և հաղորդ. Տես.
1.03.01.03 Զուգադրական հասկացութաբանություն /ռուսերեն/ 7 3 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.02.02 Հայ գրականություն 7 2 Պ 1.03.02 Գրականագիտության
1.03.02.04 Մեծ Բրիտանիայի գրականություն և մշակույթ 7 2 Պ 1.03.02 Գրականագիտության
1.01.06.02 Մայերնի լեզվի գրավոր հաղորդակցման հիմունքներ 7 7 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.01.06.03 Մայերնի լեզվի բանավոր հաղորդակցման հիմունքներ 7 7 2 Պ 1.01.06 Հայագիտության
1.03.01.10 Արտադրական պրակտիկա 8 12 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.11 Բակալավրական թեզի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.12 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ/Ը 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
1.03.01.13 Ամփոփիչ գրավոր ատեստավորում 8 9 Պ 1.03.01 Ռուս. և սլավոն. լեզվաբ. 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ