Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Ռուսաց լեզվի, գրակ. և օտար լեզուների, ֆակուլտետ » 2012թ. Ընդունելություն » 032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն » 032401 Բանասիրություն

For students

2012 Բակալավրիատ 032401 Բանասիրություն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Բակալավրիատ
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 03 Ռուսաց լեզվի, գրականության և օտար լեզուների
Մասնագիտություն 032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն 
Մասնագիտացում 032401 Բանասիրություն 
Խմբեր Ռ1201ռգ 

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
1.03.01.18 Ռուսերենի բանավոր խոսքի զարգացում 1 1 6 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 1 1 4 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 1 1 4 Պ/Ը
1.02.01.01 Հայ քաղաքական պատմություն 1 3 Պ
1.02.01.08 Կրոնի պատմություն 1 3 Ը
1.02.01.09 Բարոյագիտություն 1 3 Ը
1.03.02.08 Գրականագիտության ներածություն 1 2 Պ
1.04.01.01 Ինֆորմատիկա 1 2 Պ
1.03.01.16 Ռուսերենի գրավոր խոսքի մշակույթ 1 1 2 Պ
1.03.01.17 Ռուսերենի բառապաշարի զարգացում 1 2 Պ
1.03.01.19 Ռուսերենի գործնական հնչյունաբանություն 1 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 1 1 0 Պ
1.03.03.02 Արտակարգ իրավիճակներ 1 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 2 2 6 Պ/Ը
1.02.04.01 Հայոց լեզու 2 2 4 Պ
1.03.01.18 Ռուսերենի բանավոր խոսքի զարգացում 2 2 4 Պ
1.02.01.02 Փիլիսոփայություն 2 3 Պ
1.03.01.22 Ժամանակակից ռուսերենի բառագիտություն 2 3 Պ
1.02.01.06 Ազգային մշակույթ 2 2 Ը
1.02.01.07 Համաշխարհային մշակույթի պատմություն 2 2 Ը
1.03.02.07 Ռուս գրականություն 1 2 2 Պ
1.03.01.16 Ռուսերենի գրավոր խոսքի մշակույթ 2 2 2 Պ
1.03.01.20 Մասնագիտական լեզու  2 2 Պ
1.03.01.21 Հին լեզուներ / հին սլավոներեն 2 2 Պ
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 2 2 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 3 3 6 Պ/Ը
1.02.04.01 Հայոց լեզու 3 3 4 Պ
1.03.01.18 Ռուսերենի բանավոր խոսքի զարգացում 3 3 4 Պ
1.02.01.03 Քաղաքացիական կրթության հիմունքներ 3 3 Պ
1.02.03.03 Լեզվաբանության ներածություն 3 3 Պ
1.03.02.07 Ռուս գրականություն 2 3 2 Պ
1.01.06.01 Ընդհանուր մանկավարժություն 1 3 2 Պ
1.01.06.06 Ընդհանուր հոգեբանություն 3 2 Պ
1.03.01.16 Ռուսերենի գրավոր խոսքի մշակույթ 3 3 2 Պ
1.03.01.27 Կամընտրական առարկա լեզվից / ռուսերեն 1 3 2 Ը
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 3 3 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 4 4 6 Պ/Ը
1.03.01.18 Ռուսերենի բանավոր խոսքի զարգացում 4 4 4 Պ
1.03.02.10 Ռուսաստանի երկրագիտություն 4 3 Պ
1.01.06.01 Ընդհանուր մանկավարժություն 2 4 3 Պ
1.03.02.07 Ռուս գրականություն 3 4 2 Պ
1.02.04.01 Հայոց լեզու 4 4 2 Պ
1.01.06.12 Մասնագիտացման կամընտրական առարկա / հոգեբանություն 1 4 2 Պ
1.01.06.18 Մասնագիտացման կամընտրական առարկա / մանկավարժություն 1 4 2 Պ/Ը
1.03.01.16 Ռուսերենի գրավոր խոսքի մշակույթ 4 4 2 Պ
1.03.01.23 Ժամանակակից ռուսերենի ձևաբանություն 1 4 2 Պ
1.03.01.28 Կամընտրական առարկա լեզվից / ռուսերեն 2 4 2 Ը
1.03.03.01 Ֆիզիկական կուլտուրա 4 4 0 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 5 5 6 Պ/Ը
1.03.01.18 Ռուսերենի բանավոր խոսքի զարգացում 5 5 4 Պ
1.02.01.10 Տնտեսագիտություն 5 2 Ը
1.02.01.11 Տրամաբանություն 5 2 Ը
1.03.02.07 Ռուս գրականություն 4 5 2 Պ
1.03.02.09 Արտասահմանյան գրականություն 1 5 2 Պ
1.01.06.01 Ընդհանուր մանկավարժություն 3 5 2 Պ
1.01.06.19 Մասնագիտացման կամընտրական առարկա / մանկավարժություն 2 5 2 Պ/Ը
1.03.01.29 Կամընտրական առարկա լեզվից / ռուսերեն 3 5 2 Պ
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 6 6 8 Պ/Ը
1.03.01.18 Ռուսերենի բանավոր խոսքի զարգացում 6 6 4 Պ
1.03.01.23 Ժամանակակից ռուսերենի ձևաբանություն 2 6 4 Պ
1.03.01.24 Ժամանակակից ռուսերենի շարահյուսություն 1 6 4 Պ
1.03.02.02 Հայ գրականություն 6 2 Պ
1.03.02.07 Ռուս գրականություն 5 6 2 Պ
1.03.02.09 Արտասահմանյան գրականություն 2 6 2 Պ
1.02.03.08 Ընդհանուր լեզվաբանություն 6 2 Պ
1.01.06.02 Լեզուների դասավանդման մեթեդիկա 1 6 2 Պ
1.01.06.20 Մասնագիտացման կամընտրական առարկա / մանկավարժություն 3 6 2 Պ/Ը
1.03.01.12 Կուրսային աշխատանք 6 2 Պ
1.03.01.16 Ռուսերենի գրավոր խոսքի մշակույթ 5 6 2 Պ
1.03.02.11 Մասնագիտացման կամընտրական առարկա / գրականություն 1 6 2 Ը
1.01.02.07 2-րդ օտար լեզու / անգլերեն 7 7 8 Պ/Ը
1.03.01.25 Ժամանակակից ռուսերենի ոճաբանություն և խոսքի մշակույթ 7 4 Պ
1.01.06.02 Լեզուների դասավանդման մեթեդիկա 2 7 3 Պ
1.03.01.30 Կամընտրական առարկա լեզվից / ռուսերեն 4 7 3 Ը
1.03.02.07 Ռուս գրականություն 6 7 2 Պ
1.02.03.09 Հաղորդակցության տեսություն և հոգելեզվաբանություն 7 2 Պ
1.01.06.21 Մասնագիտացման կամընտրական առարկա / մանկավարժություն 4 7 2 Պ/Ը
1.03.01.24 Ժամանակակից ռուսերենի շարահյուսություն 2 7 2 Պ
1.03.01.26 Ռուսերենի պատմական քերականություն 7 2 Պ
1.03.02.12 Մասնագիտացման կամընտրական առարկա / գրականություն 2 7 2 Ը
1.03.01.13 Պրակտիկա 8 12 Պ
1.03.01.15 Ամփոփիչ գրավոր ատեստավորում 8 9 Պ/Ը
1.03.01.33 Ամփոփիչ ատեստավորում 8 9 Պ
1.03.01.34 Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 8 9 Պ/Ը
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ