2012 Մագիստրատուրա 031102 Լեզվաբանություն - տիպաբանություն

Տպել
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 031100 Լեզվաբանություն 
Մասնագիտացում 031102 Լեզվաբանություն - տիպաբանություն 
Խմբեր Մ1201լտա

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.11.05 Տեքստի տեսություն և վերլուծական մեթոդներ 1 6 Պ
2.01.11.09 Գրաբար 1 6 Պ
2.01.02.04 Օտար լեզու /անգլերեն/ լեզվաբանություն 1 1 6 Պ/Ը
2.01.05.04 Օտար լեզու /իտալերեն/ լեզվաբանություն 1 1 6 Պ/Ը
2.01.11.01 Նշանագիտություն 1 5 Պ
2.01.11.14 Համեմատական և զուգադրական-տիպաբանական մեթոդներ 1 5 Պ
2.01.11.08 Լեզվաբանական ուսմունքների պատմություն 1 3 Պ
2.01.11.10 Ժամանակակից հայոց լեզվի կառուցվածքային առանձնահատկությունները /կորպուսային լեզվաբանություն 2 6 Պ
2.01.01.02 Օտար և մայրենի լեզուների զուգադրական տիպաբանություն 1 2 6 Պ
2.01.11.06 Իմաստաբանություն 2 5 Պ
2.01.11.03 Լեզվի փիլիսոփայություն 2 3 Պ
2.01.02.04 Օտար լեզու /անգլերեն/ լեզվաբանություն 2 2 3 Պ/Ը
2.01.05.04 Օտար լեզու /իտալերեն/ լեզվաբանություն 2 2 3 Պ/Ը
2.01.11.15 Հանրալեզվաբանություն 2 3 Ը
2.01.11.16 Կինոյի նշանագիտություն 2 3 Ը
2.01.11.04 Ճանաչողական լեզվաբանություն 3 6 Պ
2.01.01.02 Օտար և մայրենի լեզուների զուգադրական տիպաբանություն 2 3 6 Պ
2.01.11.11 Ֆորմալ քերականություն 3 3 Պ
2.01.11.12 Խոսույթի տեսություն 3 3 Պ
2.01.11.13 Գործաբանություն 3 3 Պ
2.01.02.04 Օտար լեզու /անգլերեն/ լեզվաբանություն 3 3 3 Պ/Ը
2.01.05.04 Օտար լեզու /իտալերեն/ լեզվաբանություն 3 3 3 Պ/Ը
2.01.11.17 Ճանաչողական բառակազմություն 3 3 Ը
2.01.11.18 Քաղաքական խոսույթ 3 3 Ը