Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 032000 Հանրային կառավարում » 032001 Կրթության կառավարում

For students

2012 Մագիստրատուրա 032001 Կրթության կառավարում

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 032000 Հանրային կառավարում 
Մասնագիտացում 032001 Կրթության կառավարում 
Խմբեր Մ1218կկ 

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.07.17 Կրթության պատմություն և փիլիսոփայություն 1 6 Պ
2.01.07.01 Հանրային կառավարման տեսություն 1 4 Պ
2.01.07.05 Ուսումնական գործընթացի պլանավորում և կառավարում 1 4 Պ
2.01.07.16 Հասարակության հետ կապերի կառավարումը կրթության ոլորտում 1 4 Պ
2.01.07.02 Կրթության կառավարման հիմունքներ 1 3 Պ
2.01.07.08 Կառավարչական հմտությունների զարգացում 1 3 Պ
2.01.07.23 Շուկայագիտություն 1 3 Ը
2.01.07.24 Գենդերային հարցերը կրթության քաղաքականությունում 1 3 Ը
2.01.07.25 Կրթության կառավարման էթիկա 1 3 Ը
2.01.07.03 Կրթության օրենսդրություն 2 5 Պ
2.01.07.07 Հետազոտության մեթոդները հասարակական գիտություններում 2 5 Պ
2.01.07.09 Կոնֆլիկտների վերլուծություն և կառավարում 2 4 Պ
2.01.07.06 Կրթական ծրագրերի կառավարում 2 3 Պ
2.01.07.10 Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 2 3 Պ
2.01.07.12 Լիդերության հիմնախնդիրները կրթության կառավարման մեջ 2 3 Պ
2.01.07.14 Բարձրագույն կրթության քաղաքականության մշակում 2 3 Պ
2.01.07.11 Հանրակրթական և միջին մասնագիտական կրթության կառավարում 3 4 Պ
2.01.07.13 Կրթության որակի կառավարում և գնահատում 3 4 Պ
2.01.07.18 Ռազմավարական պլանավորում 3 4 Պ
2.01.07.27 Հանրային կառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում 3 4 Ը
2.01.07.04 Մարդու իրավունքներ և քաղաքացիական կրթություն 3 3 Պ
2.01.07.15 Կրթական համակարգի ֆինանսավոչում և տնտեսական հիմքեր 3 3 Պ
2.01.07.19 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և էլեկտրոնային կառավարում 3 3 Պ
2.01.07.20 Գիտական շարադրանքի մեթոդներ 3 3 Պ
2.01.07.21 Կառավարման հոգեբանություն 3 3 Ը
2.01.07.22 Մտավոր սեփականությունը կրթության բնագավառում 3 3 Ը
2.01.07.26 Ինովացիոն կառավարում 3 3 Ը
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ