Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 032300 Թարգմանչական գործ » 032301 Երկլեզու թարգմանչություն /անգլերեն-հայերեն

For students

2012 Մագիստրատուրա 032301 Երկլեզու թարգմանչություն /անգլերեն-հայերեն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 032300 Թարգմանչական գործ 
Մասնագիտացում 032301 Երկլեզու թարգմանչություն /անգլերեն-հայերեն 
Խմբեր Մ1213թ2

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.13.01 Մասնագիտական օտար լեզվի զարգացում /C1-C2 մակարդակ/ 1 1 6 Պ
2.01.13.02 Բանավոր թարգմանչության հմտություն 1 1 6 Պ
2.01.13.03 Գրավոր թարգմանչության հմտություն 1 1 6 Պ
2.01.02.05 Ճանաչողական իմաստաբանություն 1 3 Պ
2.01.13.09 Խոսքի մշակույթ և հռետորություն 1 3 Ը
2.01.13.10 Խորացված անգլերեն լեզվի ուսուցման միջմշակութային ուսուցման միջոցով 1 3 Ը
2.01.13.11 Անգլերենի հասարակական պատմություն 1 3 Ը
2.01.13.12 Փորձագիտական լեզվաբանություն 1 3 Ը
2.01.13.06 Իրավական /իրավաբանական փաստաթղթերի թարգմանություն 2 6 Պ/Ը
2.01.13.08 Գիտական թարգմանություն (ճշգրիտ և հոմանիտար գիտություններ) 2 6 Պ/Ը
2.01.13.01 Մասնագիտական օտար լեզվի զարգացում /C1-C2 մակարդակ/ 2 2 5 Պ
2.01.13.02 Բանավոր թարգմանչության հմտություն 2 2 5 Պ
2.01.13.03 Գրավոր թարգմանչության հմտություն 2 2 5 Պ
2.01.11.13 Գործաբանություն 2 3 Պ
2.01.13.05 Գրական թարգմանություն 1 2 3 Պ
2.01.11.15 Հանրալեզվաբանություն 2 3 Ը
2.01.13.14 Հաղորդակցման ընդլայնումներ 2 3 Ը
2.01.13.15 Իրավական անգլերեն 2 3 Ը
2.01.13.16 Գեղարվեստական տեքստի հնչերանգը և իմաստը 2 3 Ը
2.01.13.07 Տնտեսական ոլորտի թարգմանություն (ֆինանսաբանկային, առևտուր, արդյունաբերություն և այլն) 3 6 Պ/Ը
2.01.13.01 Մասնագիտական օտար լեզվի զարգացում /C1-C2 մակարդակ/ 3 3 5 Պ
2.01.13.05 Գրական թարգմանություն 2 3 4 Պ
2.01.13.02 Բանավոր թարգմանչության հմտություն 3 3 3 Պ
2.01.13.03 Գրավոր թարգմանչության հմտություն 3 3 3 Պ
2.01.13.04 Տեքստի / խոսույթի գործաբանական վերլուծություն 3 3 Պ
2.01.13.17 Կամընտրական առարկա 1 3 3 Ը
2.01.13.18 Կամընտրական առարկա 2 3 3 Ը
2.01.13.19 Կամընտրական առարկա 3 3 3 Ը
2.01.13.20 Կամընտրական առարկա 4 3 3 Ը
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ