Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 032300 Թարգմանչական գործ » 032302 Երկլեզու թարգմանչություն /ֆրանսերեն-հայերեն

For students

2012 Մագիստրատուրա 032302 Երկլեզու թարգմանչություն /ֆրանսերեն-հայերեն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 032300 Թարգմանչական գործ 
Մասնագիտացում 032302 Երկլեզու թարգմանչություն /ֆրանսերեն-հայերեն 
Խմբեր Մ1214թֆ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.03.02 Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում C1 1 1 6 Պ
2.01.03.03 Բանավոր թարգմանության հմտություններ 1 1 4 Պ
2.01.03.06 Թարգմանության տեսություն 1 4 Պ
2.01.03.07 Հայ-ֆրանսիական թարգմանական մտքի և բառարանագրության ավանդույթները 1 4 Պ
2.01.03.09 Գործառական ոճերի թարգմանական խնդիրները 1 3 Պ
2.01.03.13 Գեղարվեստական տեքստի թարգմանություն 1 3 Պ
2.01.03.16 Բանաստեղծական տեքստի նշանագիտական վերլուծություն 1 3 Պ
2.01.03.17 Ոլորտային թարգմանություն /գիտահանրամատչելի 1 3 Պ
2.01.03.02 Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում C1 2 2 6 Պ
2.01.03.03 Բանավոր թարգմանության հմտություններ 2 2 4 Պ
2.01.03.08 Լեզվական փոխներթափանցման խնդիրները 2 4 Պ
2.01.03.11 Ֆրանսիական թարգմանչական արվեստի ավանդույթները 2 4 Պ
2.01.03.05 Դիվանագիտական խոսույթի թարգմանության խնդիրներ 2 3 Պ
2.01.03.15 Ակադեմիական գրագրություն ֆրանսերենով 2 3 Պ
2.01.03.18 Ոլորտային թարգմանություն /բժշկական 2 3 Պ
2.01.03.20 Համեմատական տիպաբանություն 2 3 Պ
2.01.03.02 Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում C1 3 3 6 Պ
2.01.03.03 Բանավոր թարգմանության հմտություններ 3 3 4 Պ
2.01.03.10 Միջմշակութային հաղոդակցության և թարգմանության խնդիրներ 3 4 Պ
2.01.03.12 ԶԼՄ ոլորտի գրավոր և բանավոր թարգմանություն 3 4 Պ
2.01.03.04 Ոլորտային թարգմանություն 3 3 Պ
2.01.03.14 Թարգմանչի դեոնթոլոգիա 3 3 Պ
2.01.03.19 Տառադարձության և գրադարձության արդի խնդիրներ 3 3 Պ
2.01.03.21 Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային կապեր 3 3 Պ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ