Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 032300 Թարգմանչական գործ » 032303 Երկլեզու թարգմանչություն /գերմաներեն-հայերեն

For students

2012 Մագիստրատուրա 032303 Երկլեզու թարգմանչություն /գերմաներեն-հայերեն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 032300 Թարգմանչական գործ 
Մասնագիտացում 032302 Երկլեզու թարգմանչություն /գերմաներեն-հայերեն 
Խմբեր Մ1215թգ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.04.02 Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում C1 1 1 6 Պ
2.01.04.03 Բանավոր թարգմանության հմտություններ 1 1 3 Պ
2.01.04.04 Թագմանության տեսություն 1 3 Պ
2.01.04.07 Գործառական ոճերի թարգմանական խնդիրներ 1 3 Պ
2.01.04.08 Գերմաներենի և հայերենի տիպաբանական առանձնահատկությունները 1 3 Պ
2.01.04.11 Գեղարվեստական տեքստի թարգմանություն 1 1 3 Պ
2.01.04.26 Գերմանական թարգմանական դպրոցի պատմություն 1 3 Պ
2.01.04.17 Գերմաներեն լեզվի պատմություն 1 3 Ը
2.01.04.18 Միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրներ 1 3 Ը
2.01.04.02 Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում C1 2 2 6 Պ
2.01.04.03 Բանավոր թարգմանության հմտություններ 2 2 3 Պ
2.01.04.05 Գրավոր թարգմանության հմտություններ 2 3 Պ
2.01.04.11 Գեղարվեստական տեքստի թարգմանություն 2 2 3 Պ
2.01.04.12 Թարգմանական հնարների վերլուծություն 2 3 Պ
2.01.04.13 Մշակութային հասկացությունների թարգմանությունը գրական տեքստերի հիման վրա 2 3 Պ
2.01.04.14 Տեքստը որպես թարգմանական միավոր 2 3 Պ
2.01.04.20 Ժամանակի պրոբլեմը մշակույթներում 2 3 Ը
2.01.04.22 Տեխնիկական թարգմանություն 2 3 Ը
2.01.04.03 Բանավոր թարգմանության հմտություններ 3 3 6 Պ
2.01.04.02 Բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում C1 3 3 3 Պ
2.01.04.06 Ոլորտային թարգմանություն /իրավաբանական 3 3 Պ
2.01.04.09 Ոլորտային թարգմանություն /գիտահանրամատչելի 3 3 Պ
2.01.04.10 Ոլորտային թարգմանություն /տնտեսագիտական 3 3 Պ
2.01.04.15 Գերմանական մշակութային իրակությունների թարգմանական խնդիրները 3 3 Պ
2.01.04.16 Մեկնարվեստը թարգմանական գործընթացում 3 3 Պ
2.01.04.19 Խոսույթի և թարգմանության վերլուծություն 3 3 Ը
2.01.04.21 Շարահյուսական երկիմաստ կառույցների թարգմանությունը 3 3 Ը
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ