Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Ղեկավարություն » Գիտական խորհուրդ

Գիտխորհուրդ

Նամակ գրել Տպել PDF

ԵՊԼՀ-ի Գիտական խորհրդի կանոնակարգը

   
Հատվածներ համալսարանի կանոնադրությունից

19. Համալսարանի Գիտական խորհուրդը համալսարանի ռեկտորի նախագահությամբ գործող ուսումնական, գիտական և գիտատեխնիկական գործունեությունը համակարգող և կարգավորող կառավարման մարմին է: Գիտական խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ:

20. Գիտական խորհուրդը՝
  ա) հաստատում է իր կանոնակարգը.
բ) հատկացված ընդհանուր չափաքանակների սահմաններում, համալսարանի ռեկտորի ներկայացմամբ, հաստատում է վճարովի հիմունքներով ըստ մասնագիտությունների ընդունելության տեղերը.
գ) քննարկում է համալսարանի միջազգային համագործակցության ծրագրերը.
դ) մշակում է դիմորդների ընդունելության կանոնակարգի նախագծեր և դրանք ներկայացնում նախարարություն.
ե) համալսարանի ռեկտորին ներկայացնում է առաջարկություններ համալսարանի կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ.
զ) հաստատում է համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների օրինակելի կանոնադրությունները, ներքին կարգապահական կանոնները.
է) քննարկում է համալսարանի ուսումնական մասնաիտությունների ու մասնաիտացումների անվանացանկերը.
ը) հաստատում է ուսումնական պլաններն ըստ մասնագիտությունների, որոնք ներկայացվում են նախարարություն.
թ) քննարկում է համալսարանի գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, լսում գիտական հաղորդումներ համալսարանում կատարվող գիտահետազոտական և ուսումնական աշխատանքների արդյունքների մասին.
ժ հաստատում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հաստիքացուցակը, կազմակերպում է թափուր տեղերի թեկնածուների մրցութային ընտրությունները.
ժա) շնորհում է պրոֆեսորի ու դոցենտի գիտական կոչումներ և ներկայացնում բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հաստատմանը, շնորհում է համալսարանի պատվավոր կոչումներ, մրցանակներ, անվանական կրթաթոշակներ, պարգևատրում է համալսարանի մեդալով, պատվոգրով, հանրապետական ու միջազգային պարգևների և կոչումների համար ներկայացնում է թեկնածություններ.
ժբ) իրականացնում է համալսարանի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության հետ կապված այլ լիազորություններ, որոնք բխում են սույն կանոնադրությունից:
ժգ) հաստատում է համալսարանի ֆակուլտետի դեկանի և ամբիոնի վարիչի ընտությունների կարգերը:

21. Գիտական խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել համալսարանի հաստիքային աշխատողների 1/6-ը:
22.
Գիտական խորհրդի կազմի մեջ մտնում են համալսարանի ռեկտորը
(նախագահ), պրոռեկտորները, համալսարանի գիտական քարտուղարը, ռեկտորի խորհրդականը, ուսումնական և գիտական վարչությունների (կամ մասերի) վարիչները (կամ պետերը), ֆակուլտետների դեկանները, համալսարանական ամբիոնների վարիչները, արհմիութենական կազմակերպության նախագահը, գրադարանի տնօրենը, ուսանողական խորհրդի նախաահը՝ ի պաշտոնե, ինչպես նաև համալսարանի ռեկտորի ընտրությամբ՝ այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ, հանրապետության գիտության և կրթության առաջատար մասնագետներ (ընդհանուր թվի մինչև 15 տոկոսի չափով):

23. Գիտական խորհրդի մյուս անդամներն ընտրվում են համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից՝ համաձայն գիտական խորհրդի կանոնակարգի: 
24. Գիտական խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե դրան մասնակցում է Գիտական խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը: Որոշումներն ընդունվում են Գիտական խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
25. Գիտական խորհրդին կից, գիտական խորհրդի որոշմամբ, շրջափոխման սկզբունքով, 3-5 տարի ժամանակով ստեղծվում են համալսարանական հանձնաժողովներ, որոնց կազմը հաստատում է համալսարանի ռեկտորը: Հանձնաժողովի աշխատակարգը սահմանվում է գիտական խորհրդի կանոնակարգով:

  

Գիտական խորհրդի նիստերի որոշումներ /2006-2014/


2014-2015 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ 

2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 10 - 11 նիստերի որոշումներ
2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 8 - 9 նիստերի որոշումներ
2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ 

2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ 


2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 9 - 10 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 - 6 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ

2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 8 - 9 նիստերի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 4 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ


2010-2011 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2010-2011 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 6 նիստերի որոշումներ

2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 12 - 13 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 10 - 11 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 8 - 9 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 4 - 5 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 3 նիստերի որոշումներ

2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 8 նիստերի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 6 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ

2006-2007 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 8 նիստերի որոշումներ
 
 
ԵՊԼՀ գիտխորհրդի կազմը
  

1

Գասպարյան Գայանե
Ռեկտոր

2

Ավագյան Արթուր Ֆինանսատնտեսական հարցերով պրոռեկտոր
3 Աբրահամյան Կարինե Լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի վարիչ
4 Ակոպյան Ցոլակ ՈՒսանողության, երիտասարդության և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր
5 Ամիրխանյան Միքայել Ռուսաց լեզվի և մշակույթի կենտրոնի գիտական ղեկավար
6 Ազիզյան Նելլի ԹՄՀ ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի
7 Ափյան Հասմիկ Ասպիրանտ
8 Բաղդասարյան Սեդա Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի դոցենտ
9 Բարլեզիզյան Արամ Ֆրանսերենի ամբիոնի պրոֆեսոր, բ.գ.դ.
10 Բեժանյան Անուշ Մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի
11 Գաբրիելյան Վաչե ՕԼ ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող

12

Գուլանյան Կարինե Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի բ.գ.թ, դոցենտ
13 Գևորգյան Ռուբեն Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի դոցենտ
14 Գևորգյան Գայանե Հայագիտության ամբիոնի վարիչ
15 Գալֆայան Կարապետ ԹՄՀ ֆակուլտետի 3-րդ կուրս
16 Եղիազարյան Աննա ՈՒսումնական գործընթացի կազմակերպման և համակարգման բաժնի ղեկավարի ժ/պ
17 Եղիազարյան Գայանե Անգլերենի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի վարիչ
18 Զաքարյան Վահան Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ
19 Էթարյան Ելենա Գերմաներենի ամբիոնի դոցենտ
20 Թորոսյան Տիգրան «ՅՈՒՆԵՍԿՕ»-ի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և երկրագիտության ամբիոնի վարիչ
21 Թունյան Անահիտ Ուսանողական խորհրդի նախագահ
22 Թևոսյան Խաչատուր Արհմկոմիտեի նախագահ
23 Իսրայելյան Նիկոլայ Միջազգային կապերի վարչության պետ
24 Խաչատրյան Նատալյա Համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի վարիչ
25 Խաչատրյան Ռոբերտ «ՅՈՒՆԵՍԿՕ»-ի կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի վարիչ
26 Խաչատրյան Սամվել Ֆիզդաստիարակության և քաղպաշտպանության ամբիոնի վարիչ
27 Կրանինա Սիմոնա Մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի
28 Հովհաննիսյան Նարինե Հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի վարիչ
29 Հովհաննիսյան Ֆրունզե Եվրոպական և ասիական լեզուների ամբիոնի վարիչ
30 Հովսեփյան Լուսինե Մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի
31 Հովհաննիսյան Սիրանուշ Մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի
32 Ղազարյան Էլիզա Գերմաներենի ամբիոնի վարիչ
33 Ճանճապանյան Հարություն Թարգմանության և միջմշակութային հաղորդակցման ֆակուլտետի դեկան
34 Մադոյան Իռենա
ՕԼ ֆակուլտետի դեկան
35 Մադոյան Հակոբ Փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչի ժ/պ
36 Մանուկյան Նաիրա Ֆրանսերենի ամբիոնի վարիչ
37 Մարգարյան Բելա
Ուսումնական գծով պրոռեկտոր
38 Մարգարյան Սվետլանա Հեռակա ուսուցման բաժնի ղեկավար
39 Մարկոսյան Լևոն Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ
40 Մնացականյան Ռուբինա Մագիստրատուրայի 1-ին կուրս
41 Միլիտոսյան Լուիզա Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
42 Չուլյան Աննա Գրադարանի վարիչ

43

Պետրոսյան Հայկ Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր

44

Սահակյան Հովսեփ Ռեկտորի աշխատակազմի ղեկավար
45 Սարգիսովա Միլանա Ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի բ.գ.թ., դոցենտ
46 Սարգսյան Տաթև
ԹՄՀ ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի
47 Սողիկյան Քրիստինե Անգլերենի հաղորդակցման և թարգմանության ամբիոնի վարիչի ժ/պ
48 Վարդանյան Վարդան  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության ղեկավար
49 Տատկալո Նինա

Ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետի դեկանի ժ/պ

50 Տիոյան Սուսաննա Հայագիտության ամբիոնի դոցենտ
51 Փիլավջյան Հասմիկ Գիտքարտուղարի ժ/պ
52 Օհանյան Աննա Մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողուհի
53 Ֆլջյան Լուսինե Գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ