Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Կամընտրական առարկաներ

Նամակ գրել Տպել PDF
          Ուսանողն իրավունք ունի ընտրել կամընտրական դասընթաց, կողմնորոշվել և փոխել խումբը միայն դասերը սկսվելուց մեկ շաբաթվա ընթացքում՝ըստ ուսումնական պլանում  համապատասխան կիսամյակում նախատեսված ժամանակացույցի:Կամընտրական առարկաների խմբերի ձևավորման վերջնաժամկետն է դասերը սկսվելուց 10-րդ  օրացույցային օրվա ավարտին, որից հետո խմբերի արդեն իսկ ձևավորված ցուցակները 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցվում է մագիստրատուրայի բաժին:
          Կամընտրական առարկայի կողմնորոշման և ընտության համար դասերի մեկնարկման առաջի շաբաթվա ընթացքում ծրագրորի պատասխանատուները ուսանողների համար կազմակերպում են
հանդիպումներ կամընտրական բոլոր առարկաների դասախեսների հետ:


2012-2013 ուս.տարվա 1-ին կիսամյակի կամընտրական առարկաերի ցանկը


1-ԻՆ ԿՈՒՐՍ

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.    Անտիկ միֆոլոգեմները կլասիցիստ. գրակ. մեջ _ Ա. Ջանիկյան

2.    Աբսուրդի թատրոն – Ա. Ջանիկյան

3.    Շեքսպիրի թատերգությունը /Ս. Ապրեսովա/

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Եվրոպական լեզվական թղթապանակ  _ Ս.Ասատրյան
 2. Համաշխարհային  մանկավարժութ. պատմություն – Մ. Միսկարյան

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.    Սոցիալական մանկավարժություն – Ա. Մինասյան

2.    Կոնֆլիկտաբանություն _       Ս.Վարդումյան

 

ՀԱՅԵՐԵՆԸ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ

 1. Խոսքի մշակույթ _ Դ. Գյուրջինյան

 

ՌՈՒՍԵՐԵՆԸ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ

 1. Русская литература в контексте русской культуры _ Ս. Դավթյան

(Առարկան կամընտրական է մանկ./ռուսերենը որպես օտար լեզու/   մասնագիտացման համար)

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԵՎՐՈՊԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Քաղաքական դիսկուրս _ է. Օրդուխանյան
 2. Արդի գլոբալիզացիայի խնդիրներ – Ա. Օհանյան
 3. Միջ. հարաբերությունների սոցիոլոգիա – Հ. Ռամազյան
 4. Համեմատական քաղաքագիտություն – Ռ. Միրումյան

 

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ  /ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ – ՀԱՅԵՐԵՆ/

 1. Գերմաներեն լեզվի պատմություն – Շ. Ռաբանուս
 2. Միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրներ – Շ. Ռաբանուս
 3. Գերմանական թարգմանական դպրոցի պատմություն – Կ. Հովհաննիսյան

 

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ  /ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ-  ՀԱՅԵՐԵՆ/

      1.   Գեղարվեստական տեքստի թարգմ.    – Ն. Մանուկյան

      2.  Բանաստ. տեքստերի նշանագիտ. Վերլուծություն  Ն. Մանուկյան

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

1.   Շուկայագիտություն - Ն. Բաբայան

2.   Կրթության կառավարման էթիկա - Լ. Պետրոսյան

 

 

2—րդ կուրս

 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

1.   Կառավարման հոգեբանութուն - Ս. Բեզիրջյան

2.   Իննովացիոն կառավարում - Ն. Բաբայան

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Լրատվական բաժնի աշխատանքի կազմակերպ. – Ն. Հովհաննիսյան
 2. Խոսքի կուլտուրան  հեռուստատեսությունում – Լիլիկ Ստեփանյան
 3. Հեռուստանյութի ռեժիսուրա – Լևոն Սարատիկյան
 4. Հեռուստալրագրության մեթոդիկա – Լևոն Սարատիկյան
 5. Ինտերնետային մեդիայի ստեղծ. և տարած. տեխն. – Ա. Պապյան
 6. Մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ - Մ. Պողոսյան, Գ. Վարդանյան, Հ Մանսուրյան
 7. Օն-լայն լրագրության հմտություններ - Գեղամ Վարդանյան
 8. Մերձավոր արևելք և Կովկաս – Մ. Սոմունջյան
 9. ԱՄՆ և ԵվրոպաՄարիամ Մխիթարյան

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Մեծահասակների կրթ. հոգեբանամանկ. հիմունքներ – Մ. Միսկարյան
 2. Սոցիալ. մանկավարժի աշխատանքի մեթոդներ _ Ա. Մինասյան

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ  /ՀԱՅԵՐԵՆԸ ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ/

1.    Հայկական սիմվոլիզմը եվրոպական գրականության համատեքստում _ Ա. Խառատյան

2.    Խորհրդատվական հմտությունների զարգացում – Ա. Թևոսյան

                                                                                                             

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.    Խորհրդատվական հմտությունների զարգացում _ Ա. Թևոսյան

 

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Վեպի պատմութ. և տեսութ. համաշխ. գրակ. Մեջ_ Ս. Ապրեսովա
 2. XX դարի ամերիկյան թատերգությունը և թատրոնը - Ս. Ապրեսովա
 3. Ռուս. պոստմոդեռնիզմի առանձնահատկությունները – Ս. Դավթյան
 4. Русская поэзия Серебряного века - Ս. Դավթյան
 5. XX դարի գերմանական վեպի տեսութ. և վերլուծութ.- Ե. Էթարյան

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Կոնֆլիկտների վերլուծություն _Ս. Վարդումյան
 2. Ցեղասպանության խնդ. միջ. հարաբ.- Տ. Զաքարյան
 3. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականություն – Գ. Արշակյան
 4. Չինաստան և Խաղաղօվկ. Տարած. -  Ա. Հարությունյան
 5. Գլոբալիստիկա – Ա. Բաբաջանյան
 6. Քաղաքական դիսկուրս – Է. Օրդուխանյան

 

 

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ /անգլ. – հայ. և անգլ. – ռուս.-հայ./

 

1-ին և 2-րդ կուրս

 

 1. Խոսքի մշակույթ և հռետորություն – Ս. Բաղդասարյան
 2. Խորաց. անգլերեն լեզվի ուսուց. միջմշ. ուսուց. միջոցով – Մ. Խառատյան
 3. Անգլերենի հասարակական պատմություն – Ն. Հովհաննիսյան
 4. Փորձագիտական լեզվաբանություն – Ռ. Խաչատրյան
 5. Социолингвистические аспекты изучения языка – Գ. Մարկոսյան

(Առարկան կամընտրական է համարվում թարգմ. գործ /ռուս.-անգլ.-հայ./ և մանկ./ռուս. որպես օտար լեզու/ մասնագիտացումների համար:)

 1. Անգլերենի հասարակական տարբերակայնութ. – Կ. Վելյան
 2. Իրավական  թարգմանությունԼ. Տերմենջյան
 3. Տնտեսակսն թարգմանություն – Ռ. Սանդուխչյան

 

 

 

 

 

 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ