Մասնագիտական խորհուրդ

Տպել

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճանը

Թվանիշը խորհրդում

Խաչիկյան Անաիդա Յակովի (նախագահ)

բան. գիտ. դոկտոր

Ժ.02.04, ԺԳ.00.02

Սարգսյան Իննա Ռոբերտի (նախագահի տեղակալ)

մանկ. գիտ. դոկտոր ԺԳ.00.02

Վարդանյան Անահիտ Գագիկի (գիտքարտուղար)

բան. գիտ. թեկնածու Ժ.02.04
Աբրահամյան Կարինե Շահջանի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.02.04, Ժ.02,03

Բրուտյան Լիլիթ Գեորգի

բան. գիտ. դոկտոր Ժ.02.04, Ժ.02.03
Գրձելյան Ռուզան Ռուբենի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.02.04, Ժ.02.03

Հարությունյան Վերոնիկա Նիկիտայի

բան. գիտ. դոկտոր
Ժ.02.04, ԺԳ.00.02

Մադոյան Վաղարշակ Վարուժանի

բան. գիտ. դոկտոր Ժ.02.04, ԺԳ.00.02

Մաթևոսյան Լիաննա Բենիամինի

բան. գիտ. դոկտոր Ժ.02.04, ԺԳ.00.02

Տատկալո Նինա Իգորի

մանկ. գիտ. թեկնածու ԺԳ.00.02

Չիտչյան Ալիսա Աղալարի

մանկ. գիտ. թեկնածու ԺԳ.00.02
 
 
  1. Սլավոնական լեզուների խորհրդին թույլատրել դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով`
    • Ժ.02.04 - Սլավոնական լեզուներ - բանասիրական գիտություններ
    • ԺԳ.00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/ - մանկավարժական գիտություններ:
  2. Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Հիմք. Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Գ. Գասպարյանի 09.10.2013թ հ. 01-20/711 գրությունը և ԿԳ նախարարի հանձնարարականը:


Սլավոնական լեզուների 059 մասնագիտական խորհրդի մասին հրաման


Առաջիկա պաշտպանություններ

Գիտական աստիճանի հայցող` Ռուզաննա Ռուբենի Սարգսյան
Ատենախոսության թեմա`
«Փոխակարգումը որպես Հայաստանում ռուս բանասիրության ֆակուլտետների ուսանողների լեզվական եվ փոխհատուցային կոմպետենցիաների ձևավորման միջոց»
Գիտական ղեկավար`բգ.թ., դոցենտ Տատկալո Ն.Ի.
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ մ.գ.
դ., պրոֆեսոր Սարգսյան Ի.Ռ., մ.գ.թ., դոցենտ Ասատրյան Ս.Շ.
Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ` ԺԳ.00.02 ‹‹Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու)››
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2015 թ. փետրվարի 25-ին ժամը 13:30-ին, ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊԼՀ-ում գործող 059 ‹‹Սլավոնական լեզուներ›› մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճանի հայցող` Էլինա Ալբերտի Շաքարյան
Ատենախոսության թեմա` «Համեմատության արտահայտչամիջոցները ռուսերենում»

Գիտական ղեկավար`բգ.դ., պրոֆեսոր Ռ. Ռ. Գրձելյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Կ. Շ. Աբրահամյան, բ.գ.թ., դոցենտ Կ. Ս. Հակոբյան 
Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ` Ժ.02.04 «Սլավոնական լեզուներ (ռուսաց  լեզու)» 
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2014թ. դեկտեմբերի 24-ին՝ ժամը 13:30-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի նիստում:


ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Գիտական աստիճանի հայցող` Սոնյա Աշոտի Բուդաղյան
Ատենախոսության թեմա
«Հայկական ավագ դպրոցում ռուսերենի բայի նախածանցային բառակազմության դասավանդումը»
Գիտական ղեկավար
.գ.թ., դոցենտ Վ.Ա. Եղիազարյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ 
բ.գ.դ., պրոֆ.Վ.Վ. Մադոյան, մ.գ.թ., դոց. Ս.Շ. Ասատրյան  
Առաջատար կազմակերպություն՝ 
Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`
Ժ.02.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց  լեզու)» 
Պաշտպանության օրը և վայրը
2014թ. մայիսի 21-ին՝ ժամը 13.00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Գիտական աստիճանի հայցող
`
Անժելա Ժորայի Այդինյան
Ատենախոսության թեմա`
«Հայկական ռուսալեզու մամուլի լեզվական առանձնահատկությունները»
Գիտական ղեկավար`
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Վ.Ն. Հարությունյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ 
բ.գ.դ., պրոֆ.Վ.Վ. Մադոյան, բ.գ.թ., դոց. Ա.Ի. Մանուկյան  
Առաջատար կազմակերպություն՝
Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան (ՌՀՀ)
Մասնագիտություն, դասիչ`
Ժ.02.04 «Սլավոնական լեզուներ (ռուսաց  լեզու)» 
Պաշտպանության օրը և վայրը
`
2014թ. մայիսի 14-ին՝ ժամը 13.00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Գիտական աստիճանի հայցող
` Նաիրա Իգնատիոսի Մարտիրյան
Ատենախոսության թեմա` «Հարց-պատասխանի կառույցները ռուսական գեղարվեստական տեքստում»
Գիտական ղեկավար`բ.գ.թ., դոցենտ Ի.Կ. Մանուչարյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝բ.գ.դ., պրոֆ.Վ.Վ. Մադոյան, բ.գ.թ., դոց. Ն.Գ. Տոգոշվիլի  
Առաջատար կազմակաերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.02.04 «Սլավոնական լեզուներ (ռուսաց  լեզու)» 
Պաշտպանության օրը և վայրը
` 2014թ. ապրիլի 19-ին՝ ժամը 14.00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Գիտական աստիճանի հայցող` Լիդիա Համբարձումի Հարությունովա
Ատենախոսության թեմա` «Լրագրային բառապաշարի օգտագործման փոխկապակցված ուսուցումը ռուսերեն եվ անգլերեն լեզուների գործնական պարապմունքների ժամանակ»
Գիտական ղեկավար`մ.գ.դ., պրոֆ.Բ.Մ. Եսաջանյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝բ.գ.դ., պրոֆ.Վ.Վ. Մադոյան, մ.գ. թ., դոց.Գ.Գ. Բարիկյան 
Առաջատար կազմակաերպություն՝Գյումրիի  Մ. Նալբանդյանի  անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց  լեզու)»
Պաշտպանության օրը և վայրը
` 2014թ. հունվարի 19-ին, ժամը 13.00-ին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող`Լիլիթ Սերժիկի Արզումանյան 
Ատենախոսության թեմաԻրավաբանական տերմինների բառիմաստային առանձնահատկությունները ժամանակակից բառարանագրության տեսակետից»
Գիտական ղեկավար` բանասիրական գիտությունների  դոկտոր, պրոֆեսոր  Վ.Վ.Մադոյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝բանասիրական գիտությունների  դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ն.Հարությունյան
                                              բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  Գ.Վ.Սավոյան
Առաջատար կազմակերպություն՝  Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ. 02.04 «Սլավոնական լեզուներ (ռուսերեն)»
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2014թ.  հունվարի 31-ին՝ ժամը 13:00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող  059 «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող`Մարինե Հրանտի Բաբախանյան
Ատենախոսության թեմա`« Տեղեկատվական միջոցների հաղորդակցական հիմունքները ռուսերենի դասավաանդման գործընթացում (շարժման բայերի նյութի հիման վրա)»
Գիտական ղեկավար` բանասիրական գիտությունների  դոկտոր, պրոֆեսոր  Վ.Ն. Հարությունյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝մանկավարժական գիտությունների  դոկտոր, դոցենտ  Ի.Ռ. Սարգսյան
                                               մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ  Մ.Ա. Եղիազարյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.Գ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2014թ. հունվարի 24-ին՝ ժամը 12.00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող  059 «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է


Գիտական աստիճան հայցող`Մարինա Դմիտրիի Կեսայան  
Ատենախոսության թեմա`« Ռուսերենի զգացմունքներ արտահայտող դարձվածքների ուսուցման առանձնահատկությունները հայկական լսարանում»
Գիտական ղեկավար` բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Է.Ռ.Արզումանյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝մանկավարժական գիտությունների  դոկտոր, դոցենտ  Ի.Ռ. Սարգսյան
                                               մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Վ.Հ. Գրիգորյան
Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրու  Մ. Նալբանդյանի  անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.Գ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2014թ. հունվարի 24-ին՝ ժամը 14.00-ին, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող  059 «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է

Գիտական աստիճան հայցող` Լիանա Սերժի Հայապետյան
Ատենախոսության թեմա`«Սոցիալ-մշակութային կոմպետենցիայի ձևավորումը ռուսաց լեզվի դասընթացներում ոչ լեզվական բուհերում»
Գիտական ղեկավար` մ.գ.թ., դոցենտ Մ. Ա. Եղիազարյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝  մ.գ.դ., Սարգսյան  Ի. Ռ., մ.գ.թ., Բարիկյան  Գ. Գ.
Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան
Մասնագիտություն, դասիչ`Ժ.Գ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ռուսաց լեզու/
Պաշտպանության օրը և վայրը` 2013թ. դեկտեմբերի 25-ին, ժամը 13.00-ին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող  059 «Սլավոնական լեզուներ»  մասնագիտական խորհրդի նիստում:

ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ ԷԳիտական աստիճանի հայցող` Լիդիա Համբարձումի Հարությունովա
Ատենախոսության թեմա` «Լրագրային բառապաշարի օգտագործման փոխկապակցված ուսուցումը ռուսերեն եվ անգլերեն լեզուների գործնական պարապմունքների ժամանակ»
Գիտական ղեկավար`մ.գ.դ., պրոֆ.Բ.Մ. Եսաջանյան
Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝բ.գ.դ., պրոֆ.Վ.Վ. Մադոյան, մ.գ. թ., դոց.Գ.Գ. Բարիկյան 
Առաջատար կազմակերպություն՝Գյումրիի  Մ. Նալբանդյանի  անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Մասնագիտություն, դասիչ`ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց  լեզու)»
Պաշտպանության օրը և վայրը
` 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին, ժամը 13.00-ին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում գործող ԲՈՀ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի նիստում:ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ ԿՑՎՈՒՄ Է
ԲՈՀ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱԱՅԱՆԹեկնածուական ատենախոսություն պաշպանած անձանց տվյալների արխիվ առ 01/11/2013 


2012թ. դեկտեմբերի 26-ին տեղի կունենա Անահիտ Սլավիկի Ալավերդյանի ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագիրը կցվում է: 

2012թ. դեկտեմբերի 26-ին տեղի է ունեցել Սոնյա Աշոտի Բուդաղյանի ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագիրը կցվում է:  
2012թ. դեկտեմբերի 5-ին տեղի է ունեցել Դավիթ Օնիկի Ղարիբյանի ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագիրը կցվում է: 
2012թ.  հունիսի 15-ին տեղի է ունեցել Քրիստինա Արտուշի Հարությունովայի ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագիրը կցվում է:

 


2012թ. մայիսի 25-ին տեղի է ունեցել Լիլիթ Ռոբերտի Զոլյանի ատենախոսության պաշտպանությունը: Սեղմագիրը կցվում է:

 2011 թ. ապրիլի 8-ին գումարվեց վերաձևավորված «059-Սլավոնական լեզուներե մասնագիտացված խորհրդի առաջին նիստը:
Նիստին քննարկվեցին Ն.Դուրասանյանի, Ժ.Ալոյանի, Ռ.Նիկողոսյանի, Ն.Բելովայի թեկնածուական ատենախոսություններին վերաբերող հարցերը:
Ելնելով այն հանգամանքից, որ առաջին երկու ատենախոսությունները անցել էին փորձագիտական գնահատում, որոշվեց Դուրասանյան Կարինեի պաշտպանությունը նշնակել մայիսի 12-ին, իսկ Ալոյան Ժաննայի պաշտպանությունը` մայիսի 19-ին: Որոշվեց նաև Ռ.Նիկողոսյանի և Ն.Բելովայի ատենախոսությունների գնահատման համար նշանակել փորձագիտական հանձնաժողովներ և վերջիններիս որոշումները դիտարկել հաջորդ նիստի ընթացքում: 
 
Հունիսի 16-ին կայացել է Ռուբինա Մինասի Նիկողոսյանի թեկնածուական ատենախոսության հանրային պաշտպանությունը “Խոսակցական խոսույթ և լեզվական անձի տեսակը Ֆ. Մ. Դոստոևսկու “Դեռահասը” վեպում թեմայով  (ժ. 02.04. Սլավոնական լեզուներ):


Հունիսի 17-ին կայացել է Նադեժդա Յուրայի Բելովայի թեկնածուական ատենախոսության հանրային պաշտպանությունը “Գոյական անունի սեռային հակադրությունները ժամանակակից ռուսերենում” թեմայով(ժ. 02.04. Սլավոնական լեզուներ):


Հունիսի 24-ին  կայացել է մասնագիտական խորհրդի նիստը, որում քննարկվել են Ա.Ա. Պապոյանի (ԺԳ. 00.02.)և  Ն. Ա. Դաշյանի (ժ. 02.04.) ատենախոսությունների վերաբերյալ մասնագետների եզրահանգումները, նշանակվել և հաստատվել են ընդդիմախոսների թեկնածությունները և առաջատար կազմակերպությունները:
 

Խորհուրդի կողմից հաստատվել են նաև պաշտպանության օրերը`

Այնուհետև կայացավ Ս.Գ.Մարտիրոսյանի թեկնածուական ատենա-խոսության պաշտպանությունը “Բառիմաստի որոշման մեթոդները ռուս և անգլիական բառարանագրության մեջ” թեմայով (Ժ. 02.03- Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն):

 
Թեկնածուական ատենախոսություն պաշտպանածների տվյալները /ռուսերեն/առ  01/11/2013