Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Կենտրոններ » «Միջազգային Լրագրություն» Գիտաուսումնական կենտրոն » Գործունեություն

Գործունեություն

Նամակ գրել Տպել PDF
1Կենտրոնի նպատակը 
 
 • ապահովել լրագրության ոլորտի մասնագիտական որակյալ կրթություն, 
 • համակարգել ոլորտի առարկայացանկի կազմման աշխատանքները և կազմակերպել  ծրագրերի և դասավանդվող առարկաների ձևավորման, առարկաների նկարագրերի  կազմման աշխատանքները 
 • միջազգային լրագրության ոլորտի դասավանդվող առարկաները համապատասխանեցնել համաեվրոպական կրթական մակարդակին 
 • ուսանողների հետ իրականացնել խորհրդատվական և արտալսարանային աշխատանքներ` միջազգային և Հայաստանի Հանրապետությունում լրագրության  ոլորտին առնչվող խնդիրների շուրջ 
 • նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում լրագրության ոլորտի ուսումնասիրություններին
 • աջակցել  ԵՊԼՀ համագործակցությանը Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրների համապատասխան կրթական և գիտական հաստատությունների հետ

2
Կենտրոնի գործառույթները
 
 • կազմել միջազգային լրագրության ոլորտի դասավանդվող առարկայացանկը 
 • կազմակերպել ուսանողների ուսումնաարտադրական եւ գիտաարտադրական պրակտիկան
 • մշակել, կազմել եւ հրատարակել դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, բուկլետներ, ուղեցույցներ
 • գիտական հետազոտություններ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում հեռուստատեսության, ռադիոյի, տպագիր եւ էլեկտրոնային մամուլի ոլորտում ընթացող զարգացումների շրջանակներում 
 • կազմակերպել գիտա-կրթական միջոցառումներ /գիտաժողովներ, քննարկումներ, սեմինարներ, դասախոսություններ, ցուցադրություններ և այլն/  միջազգային լրագրության ոլորտում տեղի ունեցող ընթացիկ զարգացումների շուրջ
 • կապեր հաստատել Հայաստանի և արտերկրի համապատասխան կրթական հաստատությունների հետ
 • մասնակցել միջազգային լրագրության ոլորտի խնդիրների վերաբերյալ հանրապետական և միջազգային քննարկումների, գիտաժողովների
 • ուսանողների համար կազմակերպել  գործնական պարապմունքներ առաջատար ԶԼՄ-ներում, կինոդիտումներ, քննարկումներ և այլ միջոցառումներ
 • նպաստել ՀՀ-ում լրագրության ոլորտում որակական փոփոխությունների իրականացմանը` համագործակցելով  համապատասխան ինստիտուտների` զանգվածային լրատվության միջոցների, պետական մարմինների, միջազգային եւ տեղական լրագրողական կազմակերպությունների հետ

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ