Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » ՏՏ վարչություն

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Նամակ գրել Տպել PDF

Վարչության գործունեության նպատակը
 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության գործունեության նպատակն է համալսարանում ուսումնական գործընթացն ապահովելու համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համա­կար­գիչ­ների,  սերվերների,  հա­մա­կարգչային սարքավորում­նե­­­րի, տեղային և Ինտերնետ ցանցի, ուսումնա-տեխնի­կական միջոցների սպասարկումն ու վերազինումը, ինչպես նաև տեղեկատվական կրթական և վեբ տեխնոլոգիաների զարգացումն ու սպասարկումը:

 

Վարչության կառուցվածքը
 

Վարչությունը կազմված է 3 բաժիններից՝

 1. համակարգչային և ցանցային տեխնոլոգիաների (ՀՑՏ),
 2. ուսումնա­տեխնիկական միջոցների ապահովման (ՈՒՏՄԱ),
 3. տեղեկատվական կրթական և վեբ տեխնոլոգիաների (ՏԿՎՏ)։

 

Վարչության գործունեության հիմնական խնդիրները
 

 • Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման ռազմա­վարության մշակում և իրագործում,
 • Համակարգիչների և ծրագրային փաթեթների անխափան և արդյունավետ աշխատան­քի կազմակերպում,
 • Համակարգիչների և համակարգչային ու էլեկտրոնային սարքավորումների պարբե­րա­բար ստուգում և կենտրոնի հնարավորության սահմաններում հայտնաբերված անսար­քու­թյուն­ների վերացում,
 • Համակարգիչների ծրագրային փա­թեթների տե­ղա­դրում, թեստավորում և նո­րա­ցում,
 • Տեղային համակարգչային ցանցի ղեկավարում և ընդլայնում,
 • Էլեկտրոնային փոստի շահագործման ապահովում,
 • Համաշխարհային Ինտերնետ ցանցի հետ կապի ապահովում,
 • Նոր համակարգիչների, համակարգչային սարքավորումների, տեխնիկական միջոց­ների, տեսալսողական սարքավորումների ու ծրագրային փաթեթների ձեռք բերման հայտերի ու տեխնիկական նկարագրերի նախապատրաստում և ԵրՊԼՀ-ի տարբեր ստորաբաժանումներում ու լսարաններում սարքերի ու փաթեթների տեղադրում,
 • Տեսալսողական նյութերի մշակում ու թվայնացում, ֆոտո և վիդեո նկա­րա­հանումների կազմակերպում,
 • Համալսարանի կայքի կառավարում,
 • Էլեկտրոնային ուսուցման համակարգի կառավարում,
 • Էլեկտրոնային թեստային համակարգի կառավարում, թեստերի պատրաս­տում և թեստերի պատրաստման աջակցություն,
 • Ուսանողների գնահատման էլեկտրոնային համակարգի կառավարում,
 • Համալսարանի էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի կառա­վա­րում,
 • Դասախոսների կողմից էլեկտրոնային ուսուցողական նյութերի ու նրանց բովան­դա­կության պատրաստման օժանդակություն և նախապատրաստում,
 • Տեղեկատվական նոր կրթական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրում և ներ­դրում,
 • Համալսարանի բակալավրիական, մագիստրոսական, ասպիրանտական, ինչ­պես նաև դասախոսների որա­կավորման բարձրացման բաժիններում տեղե­կա­տվական տեխնոլոգիաներին վերաբերող դասընթացների կազմակերպում ու անցկացում,
 • Համալսարանի աշխատակազմի համար ՏՏ դասընթացների կազմա­կերպում ու անցկացում։

 

ՏՏ վարչության կանոնադրությունը հաստատվել է 26.10.2012թ-ի գիտխորհրդի N2 նիստի որոշմամբ:

 

ՏՏ վարչության ղեկավար 

տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վ. Վարդանյան (vvardan@brusov.am)

 

Վարչության կազմի մեջ մտնում են նաև հետևյալ հաստիքները.

 • Համալսարանի կայքի և փաստաթղթաշրջանառության համակարգերի պատասխանատու՝ Համակարգչային ավագ ինժեներ՝  Լևոն Հովհաննիսյան (h-levon@brusov.am )
 • Գնահատականների մուտքագրման ու պահպանման համակարգի մասնագետ՝ Մարինե Հովսեփյան (registrary@brusov.am )

 

Կապ վարչության հետ

հեռախոս 582042 ներքին 110

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ