Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Կենտրոններ » Որակի ապահովման կենտրոն » Ծրագրային գնահատում

Ծրագրային գնահատում

Նամակ գրել Տպել PDF
Որակի ապահովման եվրոպական ցանցի կողմից մշակված փաստաթուղթը սահմանում է որակի ապահովման համակարգին ներկայացվող որոշակի չափանիշներ, որոնք միտված են մրցունակ դարձնել բարձրագույն կրթությունն ու դրանց միջոցով նաև ապահովել համաեվրոպական տարածքի ու առանձին երկրների տնտեսական մրցունակությունը: Այդ նպատակով, որակի ապահովման ներքին համակարգին ներկայացվող պահանջների շարքում ամրագրված է կրթական ծրագրերի հաստատման, պարբերական վերանայման ու մշտադիտարկման ֆորմալ մեխանիզմների ու ընթացակարգերի առկայության պահանջը, որը ընկած է ծրագրային հավատարմագրման հիմքում:

Այս էջում ըստ առաջարկվող մասնագիտությունների և մասնագիտացումների ներկայացված են կրթական ծրագրերի ինքնագնահատման զեկույցները, որոնց հիմքում ընկած են ուսանողական հարցումները, վիճակագրական տվյալներ և տվյալ ամբիոնի հետ զեկույցների նախնական քննարկման արդյունքում առաջարկված փոփոխությունները, որի հիման վրա լրամշակված տարբերակը կցվում է:

031100 Լեզվաբանություն


031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն


031300  Օտար լեզու և գրականություն032300 Թարգմանչական գործ


032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն032000 Հանրային կառավարում

  • կրթության կառավարում և պլանավորում - 2010, 2011


030600 Լրագրություն

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ