Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Կրթության կառավարման և պլանավորման

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ամբիոնը հիմնադրվել է 2007 թ.-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտի և ԵՊԼՀ համագործակցության արդյունքում: 
 
 
Ամբիոնի տեսլականն է՝
հետամուտ լինել միջազգային և ազգային չափորոշիչներին համապատասխանող և մրցունակ կրթության որակի ապահովման կառույցի ստեղծմանը՝ իրականացնելու եռաստիճան ուսուցում «Հանրային կառավարում» մասնագիտությամբ /«Կրթության կառավարում» մասնագիտացմամբ/՝ կարևորելով բարձրագույն կրթության դերը գլոբալացման գործընթացում և բարեփոխումների ընթացքը ՀՀ կրթական համակարգում, ինչպես նաև հաշվի առնելով շուկայի ազատականացումը և կրթական ոլորտի բազմազանությունը և մրցակցային միջավայրը:
 
Ամբիոնի առաքելությունն է՝
 • նպաստել մարդկային ներուժի զարգացմանը կրթության ասպարեզում` իրականացնելով կրթության կառավարիչների և կառավարման մասնագետների պատրաստում ու վերապատրաստում՝ գիտակցելով իր դերակատարությունը ՀՀ կրթական համակարգի բարեփոխումների գործընթացում,
 • նպաստել ԵՊԼՀ-ում բարեփոխումների և զարգացումների գործընթացին՝ ստեղծելով միջազգայնորեն մրցունակ և դինամիկ համակարգ և ծրագրեր,
 • նպաստել ՀՀ կրթական համակարգի բարեփոխումների և զարգացումների գործընթացին, բարձրագույն կրթության քաղաքականության մշակմանը, ռազմավարական պլանավորմանը և կառավարմանը,
 • ինտեգրվել UNESCO-ի ամբիոնների ցանցին և զարգացնել համագործակցություն UNESCO-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ, ինչպես նաև զարգացնել բարձրագույն կրթության ոլորտում համագործակցության ցանցայնացումը:
   
Ամբիոնի նպատակներն են՝
  
Կրթական
 • ապահովել որակյալ կրթություն՝ հաշվի առնելով ուսանողի պահանջների բավարվածությունը լսարանային և արտալսարանային գործունեությամբ,
 • գնահատել ուսանողի գիտելիքները ընդունելության և ավարտելու փուլերին՝ գնահատման համապատասխան գործիքների միջոցով,
 • իրականացնել կրթության կառավարիչների, կառավարման մասնագետների և ավելի լայն շրջանակի մասնագետների վերապատրաստում՝ մշակելով արդիական դասընթացներ,
 • մշակել և ներդնել «Հանրային կառավարման» /«Կրթության կառավարում»/ մասնագիտությամբ ուսումնական խորհրդատուի ինստիտուտ՝ նեղ մասնագիտացմանն ուղղված կամընտրական կրթաբլոկի ընտրության համար,
 • խրախուսել կրթության կառավարման շրջանավարտների շարունակական մասնակցությունը մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորություններին և միջամբիոնական գիտական համագործակցությանը։

Գիտահետազոտական
 • նպաստել ԵՊԼՀ-ի՝ որպես գիտահետազոտական համալսարանի կայացմանը, ինչպես նաև վարկանիշային պատկերի ձեւավորմանը,
 • խթանել Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնին կից կրթական հետազոտությունների կենտրոնի գործառույթները՝ խթանելով ամբիոնի կողմից որդեգրած գիտահետազոտական ուղությունները,
 • մշակել և խրախուսել ամբիոնում հայցորդների և ասպիրանտների գիտահետազոտական գործունեությունը՝ ընդգրկելով լավագույն ուսանողներին և շրջանավարտներին ամբիոնի աշխատանքներում,
 • մշակել Որակավորումների ազգային շրջանակի և կրթական պետական չափորոշիչների հիման վրա միջազգային ընդունված անվանացանկին համապատասխան «կրթության կառավարում» որակավորման կրթական ծրագրի վերջնարդյունքները, ինպես նաև ուսումնասիրել և հստակորեն սահմանել կրթության կառավարչի` աշխատանքային շուկայում պահանջվող կոմպետենցիաները,
 • զարգացնել մասնագիտական կապերը և խթանել ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքները:

Կազմակերպչական

 • նպաստել ԵՊԼՀ-ի՝ որպես առաջատար գիտահետազոտական կենտրոնի իմիջի ձևավորմանը, 
 • խրախուսել կրթության կառավարման շրջանավարտների շարունակական մասնակցությունը մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորություններին և միջամբիոնային գիտական համագործակցությանը:
 

ԻՆՉՈՒ՞ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Ժամանակակից տնտեսության արագ զարգացման պայմաններում հանրային կառավարումն լայն ընկալում է ստացել` հետաքրքրություն և պահանջարկ առաջացնելով նաև կրթության ոլորտում: Գնալով  մեծանում է այս ոլորտում մասնագետների անհրաժեշտությունը: «Հանրային կառավարում» մասնագիտությունը, շնորհիվ իր բազմազանության և միջգիտակարգային մոտեցման , ամենահետաքրքիր մասնագիտություններից մեկն է, որն ուսանողին ընձեռում է մեծ հեռանկարներ:  Եվ բացի այդ, այն ԵրՊԼՀ-ում եզակի մասնագիտություններից է, որը սերտ կապեր ունի տարբեր միջազգային կազմակերպությունների և համալսարանների հետ:

Գաղտնիք չէ, որ միշտ էլ ՀՀ-ում կրթությանը մեծ տեղ է հատկացվել, ինչի մասին են վկայում նաև վերջին տարիներին կատարված լայնամասշտաբ բարեփոխումները: Կրթության համակարգը շարունակաբար փոփոխվող մարմին, իսկ կատարվող փոփոխությունները պետք է համապատասխանեն ժամանակաշրջանի պահանջներին: Կրթության համակարգն ունի այնպիսի մասնագետների կարիք, ովքեր ունեն նոր գաղափարներ և համապատասխան որակավորում: «Կրթության կառավարումը» նոր հասկացություն է կրթական ծառայությունների շուկայում, այդ իսկ պատճառով այն արդիական է և պահանջված  ՀՀ-ում: Այս մասնագիտությունն ունի իր առավելությունները՝ ներառելով ծրագրի արդիականությունն և մեծ պահանջարկը, երկրոդը՝  ուսուցանման խաղային, վերլուծական և քննադատաական մեթոդները, երրորդը պրոֆեսորադասախոսական կազմն է, որն ընտրվել է՝ հաշվի առնելով մասնագիտական որակները և աշխատանքային փորձը :


Հեռ.՝
  (+37410) 53 55 11;  2-14 /ներքին/
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ